Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2013:

Forsterket beredskap og tilstedeværelse i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

–Nordområdene er regjeringens fremste strategiske satsingsområde. Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til ytterligere økt aktivitet og tilstedeværelse i nord. Dette følges opp i budsjettforslaget for 2013, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 42,2 milliarder kroner i 2013. Gjennom bevilgningsøkning, effektivisering og vridning av budsjettmidler samt organisasjonstiltak styrkes budsjettet med 568 millioner kroner. Dette legger også til rette for en forsterket satsing på nordområdene.

Hæren vil i 2013 starte justeringen av sin innretning iht. langtidsplanen for 2013–2016 for å øke Hærens tilgjengelighet, innsatsevne og kvalitet for nasjonal og internasjonal oppdragsløsning. Det betyr økt bemanning og videreføring av det gode trenings- og øvingsnivået for brigaden i Nord-Norge. Innfasingen av fregatter og korvetter vil gi et moderne og styrket sjøforsvar med betydelig operativ slagkraft og økt evne til tilstedeværelse i nord. 

Militær tilstedeværelse er en del av regjeringens nordområdesatsing, og budsjettstyrkingen går til prioriterte områder i langtidsplanen. Regjeringen legger opp til økt bemanning og videreføring av det gode trenings- og øvingsnivået for brigaden i Nord-Norge. Innfasingen av fregatter og korvetter gir et moderne og styrket sjøforsvar med betydelig operativ slagkraft og økt tilstedeværelse i nord.  Luftforsvarets beredskap, overvåkning og treningsaktivitet i nordområdene videreføres. I tråd med regjeringens nordområdesatsing prioriteres Kystvaktens aktivitet til de nordlige havområdene.

Det planlegges å bruke i overkant av 710 millioner kroner på investeringer i bygg og anlegg til den militære virksomheten i Nord-Norge i 2013. Dette går til boliger, administrasjonsbygg og ny grensestasjon for å bedre bo- og arbeidsforholdene til fast ansatte og vernepliktige soldater.

Det er i tillegg i planperspektivet 2013–2019 planlagt meget betydelige investeringer i de tre nordligste fylkene, spesielt i områdene Indre Troms, Sørreisa, Evenes og Reitan ved Bodø.

Nordland
Regjeringens budsjettforslag legger opp til en videreføring av ambisjonsnivået for Forsvarets operative hovedkvarter. For 2013 planlegges det med en ramme på 300 millioner kroner til fellesoperative øvelser over budsjettet til Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan.

Ved Reitan vil det i 2013 startes forberedelser for mottak av generalinspektøren for Luftforsvaret med tilpasset stab, som vil bli flyttet fra Rygge til Reitan. Forsvarets operative hovedkvarter vil i 2013 dessuten starte konkret planlegging for et fremtidig luftoperasjonssenter på Reitan. 

Regjeringen planlegger å bruke om lag 260 millioner kroner av forsvarsbudsjettet til investeringer i eiendom, bygg og anlegg i Nordland i 2013.  Investeringene i Nordland gjennomføres i hovedsak i Bodø-området og i Ramsund.

I Bodø gjennomføres det investeringer for å bedre boforholdene for Forsvarets ansatte, blant annet for å rekruttere og beholde godt kvalifisert personell. Det gjennomføres også investeringer for å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på banedekket på Bodø hovedflystasjon samt at det gjennomføres ENØK-tiltak i Bodin leir.

Troms
Det gjennomføres store investeringer i eiendom, bygg og anlegg for å understøtte regjeringens styrking av Hærens virksomhet i Troms. I 2013 er det planlagt å bruke ca. 290 mill. kroner i Troms. Forsvarsdepartementet godkjente i 2012 et prosjekt for bygging av ny brannstasjon med tilhørende infrastruktur til brann-, rednings- og plasstjenesten på Bardufoss flystasjon. Utover dette videreføres prosjekter for boliger, befalsforlegninger og administrasjonsbygg for Hæren i Bardufoss-området.

På Setermoen gjennomføres prosjekter for etablering av boliger og oppgradering av en mannskapsforlegning. I tillegg videreføres det flere prosjekter knyttet til øving og trening på Setermoen, bl.a. i Setermoen skytefelt. Dette er viktige prosjekter for å forberede Forsvarets personell til operasjoner i inn- og utland.

I Skjold leir er det satt av midler til å videreføre prosjektet for rehabilitering av kinosalen, som er i et verneverdig bygg. I 2012 har Forsvarsdepartementet godkjent prosjekter for bygging av boliger på Skjold og befalsforlegning på Sørreisa. Disse prosjektene videreføres i 2013. Videre vil det gjennomføres ENØK-tiltak på Trondenes.

Finnmark
I Finnmark er det planlagt å bruke totalt om lag 160 mill. kroner på godkjente prosjekter i 2013. Det bygges nye boliger, noe som ikke minst er viktig for at Forsvaret kan rekruttere og beholde høyt kvalifisert befal i Finnmark.

Prosjektet for nye grensestasjoner ble vedtatt av Stortinget våren 2011. Dette er i tråd med regjeringens dokument “Nye byggesteiner i nord – neste trinn i regjeringens Nordområdestrategi”. Bygging av stasjonen ved Svanvik i sør videreføres i 2013, og det forberedes byggestart for stasjonen i nord på Storskog.

Forsvarsdepartementet godkjente i 2012 et prosjekt på Høybuktmoen for etablering av ny mannskapsforlegning til erstatning av kaserne Svanvik. Videre er det godkjent prosjekter for oppgradering av utdannings- og øvingsfasilitetene i Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt og oppgradering av banedekket på Banak flystasjon. Disse prosjektene videreføres i 2013.