Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2013:

Forsvarssektorens bidrag til samfunnssikkerhet forsterkes betydelig i 2013

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Terrorangrepene 22. juli 2011 har satt et nytt søkelys på beredskap og samfunnssikkerheten i Norge. Som rapporten fra 22. juli-kommisjonen fastslår er det rom for læring på alle nivåer og i alle samfunnssektorer. Dette har også forsvarssektoren tatt innover seg, selv om Forsvaret ikke ble satt på noen direkte prøve denne tragiske dagen i 2011, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår å forsterke beredskapen og den forebyggende samfunnssikkerheten ytterligere gjennom målrettede prioriteringer og forslag til økte bevilgninger. Samlet betyr regjeringens budsjettforslag for 2013 en betydelig satsing på samfunnssikkerheten:

  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet får et historisk løft med forslag til en bevilgningsøkning på over 30 prosent.
  • Etterretningstjenestens evne til å bidra til norske myndigheters beslutningsgrunnlag styrkes med en betydelig bevilgningsøkning.
  • Helikopterberedskapen får økte bevilgninger og gjøres permanent og utvides slik at den fra 2013 også kan støtte politiet direkte i væpnede operasjoner.
  • Heimevernets budsjett styrkes, og Heimevernet kan øve mer og får tilført mer utstyr til personellet.

Forsvaret er en beredskapsorganisasjon, innrettet mot å forsvare landet mot ytre angrep og trusler. Regjeringens arbeid med å modernisere Forsvaret har også bidratt til å styrke Forsvarets evne til å bistå sivile myndigheter sentralt og lokalt med tilgjengelige ressurser.

Forsvarsdepartementet og Forsvaret har gått nøye igjennom rapportens vurderinger og anbefalinger. Gjennomgangen har fokusert særlig på Forsvarets bistandsrolle til ivaretakelsen av samfunnssikkerheten, men også vurdert kommisjonens anbefalinger i en bredere kontekst opp mot forsvarssektorens øvrige ansvar og oppgaver.

I den nye langtidsplanen for forsvarssektoren i perioden 2013–2016 er effektivt sivilt-militært samarbeid utpekt som en av regjeringens hovedprioriteter. Målet er at Forsvaret på en så effektiv måte som mulig skal kunne bidra til ivaretakelse av også sivil samfunnssikkerhet.

Et godt sivilt-militært samarbeid må samtidig ta utgangspunkt i den arbeidsfordeling mellom sivil og militær sektor som har solide politiske og konstitusjonelle røtter i Norge. Forsvaret skal være best mulig forberedt på å yte bistand, og vil gjøre sitt ytterste innenfor gjeldende rammer for å kunne bidra når det kommer anmodninger.

Budsjettfakta

Bevilgningen til Nasjonal sikkerhetsmyndighet øker med 43 millioner kroner

Budsjettøkningen gjelder en styrking av Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) for å bedre evnen til å forebygge trusler og sårbarheter i det digitale rom, samt oppdage og håndtere alvorlige dataangrep. Samtidig styrkes også Nasjonal sikkerhetsmyndighets funksjon som rådgiver og veileder innen objektsikkerhet og etatens kapasitet på cyberområdet. Endelig styrkes NSMs generelle kapasitet på cyberområdet.

Etterretningstjenesten styrkes med 68 millioner kroner gjennom bevilgningsøkning og ressursfrigjøringstiltak

Etterretningstjenestens tekniske og operative kompetanse og kapasitet styrkes bl.a. for å møte utfordringene som følger av den teknologiske utviklingen. Etterretningstjenestens evne til å bidra til norske myndigheters beslutningsgrunnlag blir betydelig forbedret.  De nye grenseoverskridende truslene nødvendiggjør et godt samarbeid mellom tjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste som er regulert i en egen samarbeidsinstruks fra 2006.

Styrket helikopterberedskap med en bevilgningsøkning på 8 millioner kroner

I september 2011 ble den militære helikopterberedskapen på Rygge, som på anmodning kan yte transportstøtte til politiet, reetablert.  Med virkning fra 1. januar 2013 vil kapasiteten til den militære helikopterberedskapen på Rygge også utvides til å omfatte håndhevelsesbistand.  Dette betyr at helikoptrene, på anmodning, også kan gi helikopterbistand til løsning av politiets oppgaver i skarpe situasjoner. Forsvarets øvrige tilgjengelige helikopterressurser vil også kunne benyttes i krisesituasjoner til støtte for sivile myndigheter.

Heimevernet styrkes med 20 millioner kroner gjennom bevilgningsøkning og ressursfrigjøringstiltak.

I henhold til den nye langtidsplanen skal Heimevernet særlig innrettes mot oppgaver knyttet til objektsikring av situasjonsbestemte og forhåndsdefinerte viktige objekter og infrastruktur. Den årlige treningen av personellet i områdestrukturen vil bli økt trinnvis fra minimum 50 prosent i 2012 til minimum 62 prosent ved utgangen av 2016. Treningsnivået skal i 2016 tilsvare fem dagers trening hvert annet år for mannskaper, og seks dager årlig trening for befal. I 2013 legges det opp til å trene 55 prosent av personellet i områdestrukturen samtidig som befalet får økt sin kompetanse. Treningsnivået for innsatsstyrkene i 2013 vil bli videreført på samme høye nivå som i 2012, noe som tilsvarer en årlig trening av minimum 90 prosent av styrkene.