Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2013:

Hærens budsjett foreslås styrket med 97 millioner kroner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-I tråd med den nye langtidsplanen legger regjeringen opp til en betydelig satsing på Hæren i perioden 2013–2016. Hæren vil i 2013 starte justeringen av sin innretning for å sikre økt tilgjengelighet, innsatsevne og kvalitet for nasjonal og internasjonal oppdragsløsning, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Hæren vil videreføre det gode trenings- og øvingsnivået og fortsette innfasingen av nytt og moderne materiell. Hæren skal også videreutvikle sin evne til gjennomføring av brigadeoperasjoner. Regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2013 legger til rette for en fortsatt styrking av Hæren. Allerede i 2013 vil Hæren komme godt i gang med å målsettingene i den nye langtidsplanen. I 2013 styrkes budsjettet med 97 millioner kroner gjennom bevilgningsøkning og effektiviseringstiltak.

Regjeringen legger også opp til å styrke Hæren med nytt og moderne materiell. Samlet vil anskaffelsene bidra til å styrke Hærens evne til forflytning, egenbeskyttelse, ildkraft og kompetansen innenfor operativt samvirke.

Budsjettforslaget legger til rette for at Hæren i 2013 kommer i gang med justeringen av sin konseptuelle innretning i henhold til langtidsplanen for 2013–2016. Regjeringen planlegger med at brigadens bataljoner skal endre innretning operativt og strukturelt. Panserbataljonen på Setermoen skal få et større innslag av spesialistbefal og vervede soldater og derigjennom bedre sin reaksjonsevne. Telemark bataljon i Rena leir tilføres et større innslag av vernepliktige soldater. Den nye innretningen vil gjøre det mulig å etablere to selvstendige bataljonsstridsgrupper for innsats nasjonalt og internasjonalt. Hæren vil i 2013 starte omvæpning av 2.bataljonen på Skjold til en lett mobil bataljon.

Regjeringen legger opp til at Grensevakten skal videreutvikles som en moderne og effektiv organisasjon for grenseovervåking. Bygging av to nye grensestasjoner i 2013 og 2014 vil dekke Forsvarets behov og samtidig bidra til å imøtekomme de krav som stilles til Schengenområdets yttergrenser og Norges forpliktelser i henhold til Grenseavtalen av 1949.

HM Kongens Garde (HMKG) skal videreføre sitt oppdrag med kontinuerlig vakt og sikring av kongehuset. HMKG skal også på anmodning kunne løse oppdrag til støtte for sivil samfunnssikkerhet, blant annet i hovedstadsområdet.