Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2013:

Historisk budsjettløft for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Det betydelige budsjettløftet som regjeringen foreslår for Nasjonal sikkerhetsmyndighet, vil heve den nasjonale evnen til effektivt å håndtere angrep mot samfunnskritisk infrastruktur, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Vi vil også få økt kapasitet til analyse av skadevare og strategisk analyse av IKT-risikobildet.

Regjeringen foreslår å gi NSM et historisk budsjettløft med en bevilgningsøkning på 42,9 millioner kroner (30 prosent). Det meste av budsjettøkningen skal brukes til en styrking av Norwegian Computer Emergency Response Team (NorCERT) for å bedre evnen til å forebygge trusler og sårbarheter, samt til å oppdage og håndtere alvorlige dataangrep.

Regjeringen legger stor vekt på samfunnets samlede evne til forebyggende sikkerhet i det digitale rom og ønsker å videreutvikle Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som det sentrale direktoratet for beskyttelse av informasjon og infrastruktur av betydning for samfunnskritiske og andre viktige samfunnsfunksjoner.

Antall forsøk på dataspionasje og IKT-hendelser øker, samtidig som samfunnet er mer og mer avhengighet av IKT-systemer.  – Det er avgjørende for samfunnssikkerheten at vi kan håndtere trusler og angrep på samfunnskritiske IKT-systemer på en effektiv måte, sier justis- og beredskapsminister Grete Faremo.

Gjennom regjeringens satsing videreutvikles NorCERT som et operativt nasjonalt senter for koordinering og håndtering av trusler og angrep på samfunnskritiske IKT-systemer.

Regjeringen viderefører samtidig styrkingen ifm. revidert nasjonalbudsjett  for 2012 til NSMs funksjon som rådgiver og veileder innenfor objektsikkerhet.