Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2013:

Nye kampfly - historisk kapasitetsløft i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å bruke 1,89 milliarder kroner på nye kampfly i 2013. -Dette er med på å legge grunnlaget for et historisk kapasitetsløft i Forsvaret. Regjeringen forsterker med dette sin betydelige satsing på Forsvaret og følger opp en helt avgjørende del av den nye langtidsplanen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen følger med dette opp signalene i langtidsplanen om å spre anskaffelsen over noen flere år og legger opp til å fremskynde anskaffelsen av både de første to av de fire treningsflyene og selve hovedleveransen. Regjeringen tar sikte på å fremme forslag i løpet av 2013 om å bestille de første flyene i hovedleveransen for levering i 2017. En slik beslutning i 2013 vil gjøre overgangen mellom F-16 og F-35 enklere, både gjennom redusert belastning på Luftforsvaret og ved at Forsvaret kan starte utfasingen av F-16 tidligere. Det er derfor klare operative fordeler ved å få de første flyene i 2017.

–Vi er veldig glade for at kampflyanskaffelsen nå begynner å ta form, og det har blitt gjort stor innsats både på norsk og amerikansk side for å sikre at vi kan komme i gang allerede nå, sier forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen.

Tidligere fremlagte kostnadsanslag er fortsatt gyldige. Justeringen som presenteres i dette budsjettforslaget skyldes den noe raskere innfasingen av nye fly, slik regjeringen signaliserte i den nye langtidsplanen som  Stortinget behandlet i juni. Dette gir regjeringen og Stortinget større økonomisk handlingsrom i anskaffelsesperioden. Det øvrige kostnadsbildet for F-35-anskaffelsen er stabilt.

Bevilgningen i budsjettforslaget inneholder, i tillegg til investeringer i fly og tilhørende utstyr, også midler til drift av det norske F-35-programmet, utviklingskostnader for nye våpen og ammunisjon og investeringer i den nye basestrukturen for Luftforsvaret. Dette er tidligere adskilte områder som nå synliggjøres i budsjettet på en måte som sikrer tydelighet og åpenhet.

–Kampflyprosjektet er komplekst. Vi skal ikke bare kjøpe kampfly og utstyr for 61,2 milliarder, vi skal også investere i nye baser og i ny norsk teknologi som skal sikre at vi får best mulig utbytte av flyene når de kommer. Vi har god kontroll på både finansieringen og fremdriften på disse områdene. Nå skal vi fortsette det gode arbeidet som har blitt gjort og sikre at anskaffelsen blir vellykket, avslutter forsvarsministeren.