Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2014:

Styrker kulturvirksomheten i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvarets kulturvirksomhet med til sammen 5,7 millioner kroner.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Forsvarets kulturvirksomhet med til sammen 5,7 millioner kroner. Økningen gjelder Forsvarets bidrag til markeringen av Grunnlovsjubileet og gjennomføringen av Norsk Militær Tattoo. I samsvar med regjeringens ambisjon i St.meld. nr. 33 (2008–2009), Kultur å forsvare – Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020, økes antallet stillinger ved de minste korpsene med til sammen fire årsverk. For øvrig legges det opp til en videreført satsing på kulturvirksomheten i Forsvaret. De seremonielle aktivitetene skal fortsatt prioriteres. I løpet av 2013/2014 vil et materiellinvesteringsprosjekt for anskaffelse av nye instrumenter bli gjennomført.

–Regjeringen prioriterer funksjonelle fasiliteter for korpsenes utøvelse av sin virksomhet og korpsene i Oslo, Trondheim og Harstad har gode øvingslokaler. Vi ser på ulike alternativer for rehabilitering av øvingslokaler i Horten og Bergen, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarets museer vil i 2014 fortsette arbeidet med å modernisere og utvikle formidlings- og publikumsaktiviteten. Utstillingen om personell i internasjonale operasjoner videreføres og utvikles i tråd med Norges deltakelse i internasjonale operasjoner. Forsvarets museer vil fortsette forberedelsene til etableringen av utstillingen om Krigskorset, som planlegges åpnet i 2015.

De nasjonale festningsverkene er viktige minnesmerker og formidlere av forsvarshistorie. Festningene på Fredriksten og Kongsvinger vil innta en særskilt rolle i grunnlovsjubileet med oppgradering av utstillinger og militærhistoriske spill.

Det legges opp til å videreføre støtte til Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur og Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum. Regjeringen vil i 2014 i tillegg gi et bidrag til oppsetningen av det historiske spillet ”Kongeblod”.