Historisk arkiv

Forsvarsbudsjettet 2014:

Full kraft i veteransatsingen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

–Regjeringen har styrket innsatsen for å ivaretakelse og verdsetting av våre veteraner. Dette arbeidet har blitt fulgt opp målrettet og på bred front og vil følges opp med full kraft i 2014, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Den helhetlige satsingen er operasjonalisert gjennom en egen handlingsplan med langt over hundre tiltak. Alle tiltak i planen er enten iverksatt eller i ferd med å bli iverksatt. For å lykkes og sikre kraft i gjennomføringen er det etablert et forpliktende samarbeid med en rekke andre departementer og offentlige myndigheter – og mellom Forsvaret og veteranorganisasjonene. Det vil bli lagt spesiell vekt på tiltak knyttet til helse, familie, arbeid og bolig og behandlingstilbudet til veteraner med psykososiale lidelser vil bli videreutviklet. Erfaringene fra Pilotprosjekt Østerdalen skal bidra til kompetanseheving i landets kommuner. Kompetanse- og erfaringsutveksling med andre nasjoner vil videreføres, spesielt innen rammen av NORDEFCO. Handlingsplanen evalueres første halvdel av 2014.

Det har også blitt opprettet erstatningsordninger for personell som deltar i operasjoner i utlandet. Forsvarspersonelloven trådte i kraft 1. januar 2010, og har en særskilt erstatningsbestemmelse for personell som deltar i operasjoner i utlandet. For militært personell som har pådratt seg en psykisk belastningsskade som følge av deltakelse i internasjonale operasjoner mellom 1. januar 1978 og frem til og med 31. desember 2009 er det etablert en særskilt kompensasjonsordning, denne ble utvidet i 2012.

– Regjeringen vil følge utviklingen av erstatningsordningen nøye i 2014 og vil iverksette nødvendige tiltak slik at det forblir en god ordning for våre skadde veteraner, fortsetter forsvarsministeren.

Statistisk Sentralbyrå har nylig gjennomført en omfattende levekårsundersøkelse blant Forsvarets veteraner. Undersøkelsen viser blant annet at den store majoriteten av veteranene har høy yrkesaktivitet og høy inntekt, og at veteranene har minst like god både fysisk og psykisk helse som referansegruppen. Undersøkelsen bekrefter også at veteranene ønsker mer interesse og anerkjennelse fra samfunnet.