Historisk arkiv

Status på aktuelle saker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens innlegg på Forsvarets høyskole, 17. mars 2009.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens innlegg på Forsvarets høyskole, 17. mars 2009.


INNLEDNING
• Mine damer og herrer - har gledet meg lenge til å snakke for dere – opplyst og engasjert forsamling
• Dere har allerede hørt mye fra mange om Forsvaret. Jeg har derfor valgt ut noen spesielt aktuelle temaer – og vil gjerne ha dialog og diskusjon
• Temaer: NATOs kommende jubileumstoppmøte, status for våre internasjonale operasjoner og noen sentrale saker knyttet til Forsvarets personell og kultur
• Viktige og aktuelle saker – synliggjør bredden i hva vi holder på med

NATO OG JUBILEUMSTOPPMØTET
• En av hovedpilarene for norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk er vårt medlemskap i NATO
• NATO 60 år i år – markeres blant annet ifb med NATOs jubileumstoppmøte i april
• Viktig at NATO-toppmøtet ikke bare fremstår som en jubileumsmarkering, men også som en markering av en ny giv. Et dyptfølt og reelt ønske om å styrke det transatlantiske samarbeidet
• Visepresident Biden var nettopp i NATO og trakk opp linjene for amerikansk samarbeidspolitikk med NATO og Europa. Dette er et svært viktig og positivt signal for den videre utvikling over Atlanteren
• Samtidig meget viktig at NATO nå gjenopptar dialogen med Russland. Russland har handlet på en uakseptabel måte i forhold til Georgia. Det er viktig at dette fastholdes, men vi må samtidig videreføre den dialog som skal til for å kunne bedre relasjonene mellom Russland og alliansen. Vi er nå kommet inn i et konstruktivt spor  
• Gjennom flere år har fokus i NATO dreid i retning av stabiliseringsoperasjoner langt unna alliansens kjerneområde
• Norsk initiativ for å øke NATOs relevans i alliansens nærområder generelt – og nordområdene spesielt
• I NATO er det igangsatt arbeid for å se nærmere på hva som kan være relevante oppgaver for NATO i nordområdene
• Meget gledelig – støtter opp om regjeringens vektlegging av utfordringene i nord og at disse må møtes i en multilateral ramme
• Mål fra norsk side at jubileumstoppmøtet vil komme til enighet om å begynne arbeidet med et nytt strategisk konsept
• Mål: En ny balanse mellom forsvaret av Alliansens nærområder og fortsatt medansvar for sikkerhetspolitiske utfordringer lengre borte

 

INTERNASJONALE OPERASJONER - UTENLANDSBIDRAG
• Bringer meg over til våre utenlandsbidrag og status for disse
• Norge en betydelig bidragsyter til internasjonale militære operasjoner
• Har for tiden om lag 650 offiserer og soldater i utenlandsoperasjoner
• Gjør en meget god jobb, holder høy kvalitet og fyller viktige og etterspurte kapasiteter
• Afghanistan er som kjent vårt største utenlandsbidrag i dag. Målt pr. innbygger er vi blant de 3-4 største militære bidragsyterne til Afghanistan
• Og det nytter!  Trekke frem skole, helsevesen for jenter, andre utviklingstrekk – trekke på egne erfaringer – og fortelle om den 9. reisen til AFG, 19. mars
• Over tid har mer og mer vekt blitt lagt på opplæring, trening og støtte til den afghanske hæren, noe som krever mer erfarent personell enn rene manøverenheter
• Dette i tråd med NATOs, FNs og Norges strategi for å øke graden av afghanisk eierskap og afghansk kapasitetsbygging 
• I løpet av kommende måned starter deployeringen av et feltsykehus med ytterligere 150-160 mannskaper til FNs operasjon i Tsjad, MINURCAT
• Fra august vil vi også delta i EUs operasjon Atalanta på kysten av Somalia med en fregatt og ca 150 mannskaper og ca. 10 i stabsstillinger
• Pr. august vil vi ha ca. 1000 offiserer og soldater i utenlandstjeneste
• Dette er mulig fordi vi sprer utenlandsbyrden – og -erfaringen – på alle forsvarsgrener samt på fellesavdelingene
• I august 2009 vil HV, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Fellesavdelingene og Hæren alle ha substansielle utenlandsbidrag samtidig
• Viktig målsetting å redusere belastningen på Hæren, som inntil i fjor vår har måttet ta en svært stor del av den samlede utenlandsbyrden
• Når både feltsykehus og fregatt er på plass, vil vi for første gang ha substansielle avdelingsbidrag i alle våre tre prioriterte sikkerhetspolitiske organisasjoner samtidig: NATO (Afghanistan), FN (Tsjad), og EU (Somalia-kysten)
• Mht Kongo har FN så langt anmodet om spesialstyrker, infanteri- og ingeniøravdelinger, samt helikopter og transportfly
• Dette er kapasiteter vi ikke har tilgjengelig for en snarlig deployering. Enten bundet opp i pågående operasjoner eller pga innfasing av nytt materiell
• Flere av disse kapasitetene vil imidlertid igjen bli tilgjengelig på noe lengre sikt
• Jeg har signalisert at Norge ønsker å bidra til FN-operasjonen i Kongo, og vi er i nær dialog med FN om dette
• I første rekke ser vi på muligheten for å bidra med militær fagekspertise innen feltet sikkerhetssektorreform


PERSONELL – VETERANER
• Siden jeg begynte som forsvarsminister er det én ting jeg har sett på som viktigere enn alt annet – og det er å sikre best mulig forhold for Forsvarets medarbeidere 
• Har til tider en hard, vanskelig og også farlig tjeneste
• Ikke bare prat – nå er det tid for handling
• To lovforslag fremmes denne våren – med stor betydning for Forsvarets personell. Både for dem som skal gjøre tjeneste, for dem som er i tjenesten og for veteranene
• For det første har jeg nettopp fremmet et lovforslag som går ut på å videreutvikle sesjonsordningen i to deler og innføre sesjonsplikt for kvinner.
• Målet om å rekruttere flere kvinner til Forsvaret står fast – sesjonsplikt vil bidra til å sikre at alle kvinner i det aktuelle årskullet får tilgang til informasjon om Forsvaret – og at Forsvaret derigjennom kan styrke rekrutteringen av kvinner og få ny kompetanse
• For det andre er det planlagt fremmet en odelstingsproposisjon om endringer i lov om personell i Forsvaret – for å styrke rettighetene til veteraner etter internasjonale operasjoner
• Mål: Styrke erstatningsvernet for veteraner ved å innføre et lovfestet objektivt erstatningsansvar, samt lovfeste rett til oppfølging fra Forsvaret etter utenlandsoperasjoner (bl.a. rett til ett års psykisk helseoppfølging) 
• Formål med lovforslagene: Styrke personellet både juridisk, økonomisk og i et likestillingsperspektiv.
• I tillegg fremmer vi også en stortingsmelding om ivaretakelse av personell før, under og etter utenlandsoperasjoner
• Meldingen anlegger et helhetlig perspektiv, på tvers av samfunnssektorer
• Overordnede mål:
- Styrke forebygging, oppfølging og rettmessig anerkjennelse etter en innsats som ofte er forbundet med stor grad av risiko
- Oppnå en større forståelse i samfunnet for veteraners spesielle situasjon og behov
• Anbefalinger i meldingen:
- sikre kvalitet i oppfølging av personellet før, under og etter utenlandsoperasjoner
- styrke samarbeidet mellom samfunnssektorer, når det gjelder helsemessig oppfølgning, forvaltning, kompetanse- og datautveksling, og forskning
- styrke anerkjennelsen
- legge til rette for bredt internasjonalt samarbeid om veteranarbeid, blant annet innenfor rammen av det nordiske forsvarssamarbeidet

KULTUR Å FORSVARE
• En annen sak jeg har engasjert meg sterkt i og som også er spesielt aktuell denne våren, er Forsvaret som kulturbærer
• Forsvaret har 14 nasjonale festninger, 7 forsvarsmuseer og 5 militære musikkorps
• I fjor høst ble FAKT (Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon) opprettet.
• Mål: ivareta den nasjonale kulturarven i dagens og fremtidens Forsvar, og bidra til å styrke samvirket på tvers av kulturinstitusjonene
• ”Uten kultur har vi intet å forsvare”, og FAKTs hovedmål og satsninger illustrerer dette 
• Forsvaret forvalter kulturtradisjoner, og dette skal komme klart og tydelig frem i kulturåret 2009
• I vår fremmes også Stortingsmelding om forsvarskultur. Aldri tidligere gitt en samlet fremstilling av dette temaet til Stortinget.
• Målsetningen med meldingen er å
- synliggjøre hva kulturvirksomheten i Forsvaret skal bestå av og hva den betyr for samfunnet
- foreta strategisk og helhetlig vurdering av hvordan kulturinstitusjonene i Forsvaret kan utvikles og brukes som nyskapende, levende og fremtidsrettede kulturarenaer, samtidig som de ivaretar både nasjonens historie og Forsvarets særegne tradisjoner
• Forsvarets kulturvirksomhet skal også i fremtiden bidra til å ivareta en del av den nasjonale historien og den militære kulturarven, være en del av Forsvarets samfunnsverdi, synliggjøre hva det moderne Forsvaret står for og også tilby kulturopplevelser for befolkningen
• Kulturvirksomheten treffer et formidabelt antall mennesker hvert år, potensielt over et par millioner, som er langt flere enn de som møter noen annen del av Forsvarets virksomhet
• Kulturvirksomheten vil også fortsatt spille en betydningsfull rolle internt i Forsvaret for å skape samhold og identitet. Å hedre veteraner et viktig punkt også her
• I en periode med stor omstilling er ikke minst den type intern identitetsskaping som kulturvirksomheten bidrar til, særdeles viktig

AVSLUTNING
• Det jeg har snakket om nå er selvsagt ingen uttømmende liste – men noen av de mest aktuelle sakene
• Invitere til spørsmål/diskusjon – både rundt disse og gjerne også andre temaer