Historisk arkiv

Endringer for forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt enkelte endringer i forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister. Den viktigste endringen er at det åpnes opp for at andre organisasjonsformer enn bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap, kan få forvaltertillatelse etter særskilt vurdering.

På bakgrunn av anmodninger fra bransjen, samt en konkret klagesak høsten 2009, besluttet Finansdepartementet å be Finanstilsynet om en vurdering av ulike problemstillinger knyttet til forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister. Finansdepartementet sendte 18. desember 2009 forslag til endringer i forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister (forvalterforskriften for verdipapirfond) på høring med høringsfrist 18. mars 2010.

I lys av dette har Finansdepartementet i dag fastsatt forskrift om endring i forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister. En sentral endring er at det nå er mulig for andre organisasjonsformer enn bank, verdipapirforetak, verdipapirregister eller forvaltningsselskap å få forvaltertillatelse etter særskilt vurdering av Finanstilsynet.

I høringsrunden var også flere andre tema berørt, blant annet forskriftens virkeområde, muligheten for å opptre som forvalter for én andelseier, samt forvalters opplysnings- og registreringsplikter. Finansdepartementet gjør ingen endringer i disse punktene nå. Etter Finansdepartementets vurdering er det behov for å se forslagene i sammenheng med arbeidet med forskrift om utøvelse av virksomhet som forvalter av finansielle instrumenter i verdipapirregister, som tidligere har vært på høring. Finansdepartementet legger opp til å vurdere denne forskriften og utestående spørsmål i forskrift om forvalterregistrering i verdipapirfonds andelseierregister, herunder behovet for ny høringsrunde, i løpet av første halvår 2011.