Historisk arkiv

Norge inngår avtale med IMF om lån til lavinntektsland

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen fremmet i dag en proposisjon til Stortinget om en låneavtale mellom den norske stat og Det internasjonale valutafondet (IMF). Hvis Stortinget gir sin tilslutning til avtalen, innebærer det at Norge stiller om lag 2,7 mrd. kroner i lånemidler til rådighet for verdens fattigste land.

Regjeringen fremmet i dag en proposisjon til Stortinget om en låneavtale mellom den norske stat og Det internasjonale valutafondet (IMF). Hvis Stortinget gir sin tilslutning til avtalen, innebærer det at Norge stiller om lag 2,7 mrd. kroner i lånemidler til rådighet for verdens fattigste land. IMF vil administrere midlene gjennom ordninger som tilbyr disse landene betalingsbalansestøtte på svært gunstige vilkår.

Verdens fattigste land er blitt hardt rammet av finanskrisen. Den globale økonomiske nedgangen har redusert lavinntektslandenes eksportinntekter samt inntekter fra private overføringer. I tillegg er tilgangen på kreditt i internasjonale kapitalmarkeder strammet inn. De fattigste landene er i utgangspunktet sårbare, og økonomiske tilbakeslag kan få store konsekvenser for innbyggerne og sette kampen mot fattigdom tilbake.

Avtalen med IMF, som regjeringen legger opp til å inngå, vil bidra til at IMF får tilstrekkelig med kapital til å dekke finansieringsbehovene i lavinntektslandene. IMFs lån til disse landene gis på svært gunstige vilkår, og renten er i dag 0-0,25 pst. Differansen mellom denne renten og markedsrenten finansieres med bistandsmidler fra medlemslandene. Norge gir også slike bidrag over Utenriksdepartementets bistandsbudsjett.

Regjeringen legger vekt på å støtte IMFs kortsiktige låneordninger for å gi lavinntektslandene betalingsbalansestøtte. Det er ikke aktuelt å bidra til den av IMFs ordninger (ECF) som har karakter av langsiktig utviklingsfinansiering.

Norge bidrar allerede til å finansiere IMFs generelle låneordninger for alle medlemsland gjennom en låneavtale mellom Norges Bank og IMF.

_______________________

Les mer:
Prop. 83 S
IMFs factsheet om LICs-ordningene
Pressemelding om undertegning av låneavtalen mellom Norges Bank og IMF