Historisk arkiv

Arbeidsgruppe om makroovervåking og virkemidler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Bakgrunn
Basel-komiteen vedtok nye retningslinjer for kapital- og likviditetskrav for banker 16. desember 2010, de såkalte Basel III-standardene. EU-kommisjonens la 20. juli 2011frem forslag til CRD IV-regelverk, som er en oppfølging av Basel III-standardene. Forslaget fra EU-kommisjonen behandles nå i EU-parlamentet og Rådet. Basel-anbefalingene og CRD IV vil kreve innføring av nye diskresjonære virkemidler basert på såkalt ”macroprudential supervision”, heretter kalt makroovervåking. Dette reiser spørsmål om utforming av diskresjonære virkemidler og enkelte institusjonelle spørsmål.

Finansdepartementet har i dag nedsatt en arbeidsgruppe med deltakere fra Norges Bank, Finanstilsynet og Finansdepartementet. Arbeidsgruppen skal utrede hvordan arbeidet med bufferkrav og makroovervåking bør innrettes i Norge, herunder blant annet spørsmål om utforming av motsyklisk kapitalbuffer. 

Forslag fra Basel-komiteen og EU om bufferkrav
Basel III-standardene og foreslaget fra EU-kommisjonen innebærer at kapitalbufferen skal ha to komponenter – en fast buffer hvor nivået er konstant over tid (capital conservation buffer) og en tidsvarierende buffer hvor målnivået settes opp eller ned avhengig av konjunkturene, en såkalt motsyklisk kapitalbuffer (countercyclical capital buffer). Fastsettelse av den motsykliske kapitalbufferen skal bygge på såkalt ”macroprudential supervision” (makroovervåking). Videre legges det i kommisjonens forslag til CRD IV-regelverk opp til at hvert medlemsland skal utpeke hvilken myndighet som skal fastsette det motsykliske bufferkravet, og at denne myndigheten hvert kvartal både skal beregne en ”buffer guide” (som skal være basert på ”the deviation of the ratio of credit to GDP from its long term-trend” og ev. andre relevante indikatorer ), og fastsette et motsyklisk bufferkrav (basert på en vurdering av de samme indikatorene).


Mandat
Arbeidsgruppen skal utrede hvordan arbeidet med bufferkrav og makroovervåking bør innrettes i Norge, herunder blant annet spørsmål om utforming av motsyklisk kapitalbuffer. Gruppen skal foreslå regler som gjennomfører våre forventede EØS-forpliktelser forutsatt at EUs CRD IV regelverk tas inn i EØS-avtalen. Arbeidsgruppen skal videre vurdere og eventuelt foreslå andre diskresjonære virkemidler som kan være aktuelle i forbindelse med organiseringen av et system for makroovervåking i Norge.

I utredningen om en motsyklisk kapitalbuffer skal arbeidsgruppen bl.a. vurdere:

  • hvilke kriterier som bør ligge til grunn for beslutning om å øke eller redusere det motsykliske bufferkravet og utforming av dette
  • forholdet mellom bruk av en motsyklisk kapitalbuffer og utøvelsen av pengepolitikken, og forholdet til tilsynsmyndighetenes pilar II-vurdering
  • tilsynsmyndighetenes sanksjoner
  • andre tilknyttede problemstillinger

Arbeidsgruppen skal legge fram en rapport til Finansdepartementet med utkast til regler som blant annet gjennomfører Basel-komiteens og EU-kommisjonens forslag til krav om bufferkapital og makroovervåking innen 15. januar 2012. I arbeidet med utkast til regler skal gruppen se hen til Banklovkommisjonens utkast til ny finanslovgivning i NOU 2011: 8.

Finansdepartementet kan endre mandatet, tidsfristen mv.

Organisering
Arbeidsgruppen skal ledes av avdelingsdirektør Erling G. Rikheim fra Finansdepartementet. Gruppen består av ytterligere to medlemmer fra Finansdepartementet, avdelingsdirektør Mirella E. Wassiluk og avdelingsdirektør Yngvar Tveit. Gruppen består også av to medlemmer fra Norges Bank, direktør Birger Vikøren og direktør Ingvild Svendsen, og to medlemmer fra Finanstilsynet, fungerende direktør Erik Lind Iversen og tilsynsrådgiver Harald Johansen.