Historisk arkiv

Bærekraftige investeringer gir god avkastning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Sigbjørn Johnsen har i dag sendt et brev til World Economic Forum (WEF) i forbindelse med at rapporten ”Accelerating the Transition towards Sustainable Investing” offentliggjøres under det årlige WEF-møtet i Davos.

Finansminister Sigbjørn Johnsen har i dag sendt et brev til World Economic Forum (WEF) i forbindelse med at rapporten ”Accelerating the Transition towards Sustainable Investing” offentliggjøres under det årlige WEF-møtet i Davos. Rapporten viser hvordan bærekraftig investeringspraksis ikke bare leder til positive effekter som redusert økonomisk, miljømessig og samfunnnsmessig risiko, men også kan bidra til bedre avkastning. Rapporten er spesielt interessant fordi den ser på utfordringer og løsninger for hele det økonomiske systemet, fra eier til selskap.

Rapporten er basert på innspill fra en bred arbeidsgruppe av globale kapitaleiere, kapitalforvaltere, selskaper og uavhengige eksperter. Finansdepartementet har også deltatt.

Rapport med bred støtte
Som eier av Statens pensjonsfond er Finansdepartementet opptatt av å sikre god avkastning over tid og vi mener dette avhenger av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand. Deltakelsen i WEF-arbeidsgruppen er en del av departementets arbeid med ansvarlig investeringspraksis gjennom samarbeid med andre aktører og deltakelse i den internasjonale debatten på området. I brevet til WEF skriver finansministeren blant annet hvor viktig det er at WEF viser lederskap på dette området og utarbeider en rapport med innspill fra en bred gruppe økonomiske aktører og eksperter. I tillegg til å gi en status på bærekraftig investeringspraksis og forskjellige ledende initiativer, bygger rapporten bro mellom selskapers og investorers perspektiver om hvordan en kan oppnå mer bærekraftig praksis langs hele investeringskjeden. Dette gir rapporten et ekstra perspektiv sammenliknet med mye som tidligere er skrevet på området, hvor fokus ofte har vært på enkeltgrupper.

Bra for investorer med lang horisont
En slik bred tilnærming er nødvendig for å redusere flere viktige hindre til bærekraftig investeringspraksis. Rapporten omtaler utfordringer og løsninger langs investeringskjeden fra kapitaleier til selskap. Rapporten trekker fram hvordan incentivstrukturer og faktorer som tradisjonelt ikke er blitt sett på som finansielt viktige men som kan påvirke verdiutviklingen i et langsiktig perspektiv må beskrives ytterligere for å oppnå mer bærekraftige løsninger enn de løsningene som finnes i markedet i dag. Rapporten framhever også viktigheten av at kapitaleiere demonstrerer aktivt eierskap og jobber sammen med selskapene for å oppnå bærekraftig virksomhetspraksis. Sist understrekes det hvordan en bærekraftig investeringsstrategi er ekstra relevant for investorer med lang horisont. Mange av utfordringene og mulighetene som presenteres i WEF-rapporten er allerede adressert gjennom fondets arbeid som ansvarlig investor. I det nye mandatet for SPU (trådt i kraft 1. januar 2011) slås det fast at god avkastning på lang sikt anses å være avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand samt av velfungerende, legitime og effektive markeder og at disse faktorene skal integreres i hele forvaltningen.

SPU er en ansvarlig investor
Ønsket om å være en forutsigbar eier som sikrer finansielle verdier over tid ligger også til grunn for Norges Banks eierskapsarbeid. Banken stiller for eksempel klare forventninger til selskaper i kjernespørsmål knyttet til god selskapsstyring og til selskapers håndtering av klimautfordringen, vannforvaltning og barns rettigheter. Finansdepartementet ønsker at Statens pensjonsfond skal være en ansvarlig investor. Dette innebærer både at fondet gir god avkastning over tid, og at det ivaretar de verdiene eierne av fondet, det norske folk, representerer. For fondet, som en universell eier, er det den generelle, økonomiske utviklingen som på lang sikt bestemmer verdiutviklingen på eiendelene, i større grad enn forhold knyttet til enkeltselskaper eller sektorer. Det er også viktig å støtte tiltak som kan bidra til å utvikle en klarere felles forståelse av hva som er beste praksis for ansvarlige investeringer. Det er en slik forståelse rapporter som WEF-rapporten, med bred deltakelse fra mange forskjellige økonomiske aktører, bidrar til.

Les brevet her
Les rapporten her