Historisk arkiv

SSØ skifter navn til Direktoratet for økonomistyring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

I dag har SSØ skiftet navn til Direktoratet for økonomistyring (DFØ). DFØ forvalter statens økonomiregelverk og leverer kompetansetjenester, konserntjenester og økonomitjenester til statlige virksomheter. Direktoratsbetegnelsen støtter bedre opp under disse oppgavene.

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønnstjenester til over 75 prosent av statlige virksomheter, eller om lag 55 prosent av lønnsmassen. Regnskapstjenester leveres til om lag 60 prosent av statlige virksomheter. DFØ har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. 

Se også DFØs nettsider for mer informasjon