Historisk arkiv

Når anses et byggetiltak fullført?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har avgitt en fortolkningsuttalelse om reglene om justering av inngående merverdiavgift ved oppføring av bygg.

Ved fortolkningsuttalelse 16. november 2007 kom Finansdepartementet med sitt syn på hvordan enkelte spørsmål knyttet til justeringsreglene skal løses. I melding 4. juli 2011 tok Skattedirektoratet stilling til noen utvalgte spørsmål innenfor dette temaet, blant annet spørsmålet om når et byggetiltak anses fullført. I etterkant av meldingen kom det flere reaksjoner på dens innhold, og det ble i Skattedirektoratets brev 6. desember 2011 til skattekontorene opplyst at det vil bli foretatt en fornyet vurdering.

Departementet har nå foretatt en vurdering av problemstillingen knyttet til tidspunktet for når et byggetiltak anses fullført. Vår uttalelse nå supplerer fortolkningsuttalelsen 16. november 2007, og innebærer at Skattedirektoratets melding 4. juli 2011 på dette punktet må revideres.

Departementet har kommentert hvordan fullføringen av et byggetiltak etter merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd bokstav b (kapitalvaren) får betydning i to relasjoner. For det første vil justeringsperioden på ti år starte opp på dette tidspunkt, jf. merverdiavgiftsloven § 9-4 annet ledd. For det andre vil fullføring av byggetiltaket innebære oppstart av en seks måneders frist for å søke tilbakegående avgiftsoppgjør, se merverdiavgiftsforskriften § 8-6-2 første ledd annet punktum. Full fradragsrett, gjennom tilbakegående avgiftsoppgjør, for inngående merverdiavgift på anskaffelser foretatt før registreringstidspunktet, forutsetter at byggetiltaket/kapitalvaren benyttes fullt ut i avgiftspliktig virksomhet.

Reglene om justering av inngående merverdiavgift for kapitalvarer ble innført med virkning fra 1. januar 2008. Formålet bak justeringsreglene er at fradragsføringen både faktisk og økonomisk skal gjenspeile kapitalvarens tilknytning til avgiftspliktig virksomhet over noe tid, og ikke bare på anskaffelsestidspunktet. Mange land, herunder EU-landene, har justeringsregler i merverdiavgiftslovgivningen. Fast eiendom, i form av bygninger og anlegg, er en særskilt viktig kapitalvare. Det dreier seg om investeringer med høy verdi og lang levetid. Fast eiendom har derfor en "justeringsperiode" på ti år etter fullføring. I denne tiårsperioden vil eiendommens tilknytning til avgiftspliktig virksomhet være underlagt prøving, hvilket kan medføre justering av fradragsretten i både positiv og negativ forstand.

 

Brevet til Skattedirektoratet

Fortolkningsuttalelse fra 2007