Historisk arkiv

Avslag på klage fra Terra Markets AS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag avslått klage fra Terra Markets AS over Finanstilsynets vedtak om tilbakekall av tillatelse til å yte investeringstjenester.

Finanstilsynet fattet vedtak 12. april 2012 om tilbakekall av Terra Markets AS' tillatelse til å yte investeringstjenester, på bakgrunn av at foretaket hadde begått alvorlige og systematiske overtredelser av kravet til god forretningsskikk i verdipapirhandelloven. Finansdepartementet slutter seg i det vesentlige til Finanstilsynets vurderinger av de faktiske forhold, og at dette representerer brudd på kravet til god forretningsskikk.

Les vedtaket her