Historisk arkiv

Oppfølging av innskuddsgarantiordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet er blitt kjent med at Rådet, Parlamentet og Kommisjonen har gjenopptatt trilogforhandlingene om revisjonen av innskuddsgarantidirektivet. Finansminister Sigbjørn Johnsen har 10. oktober 2013 sendt brev om denne saken til de personer som direkte er involvert i forhandlingene fra hver av de tre partene.

- Dette er en sak av stor betydning for Norge, og jeg har jobbet aktivt de siste fire årene for å sikre at Norge kan videreføre gjeldende dekningsnivå på 2 millioner kroner per innskyter per bank, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Den norske innskuddsgarantiordningen, som har vært uendret siden 1996, dekker innskudd på inntil 2 millioner kroner per innskyter per bank. EU vedtok i 2009 en fullharmonisering av innskuddsdekningen på 100.000 euro (om lag 800 000 kroner, altså 60 prosent lavere enn den gjeldende norske ordningen) fra 1.1.2011. Det pågår nå en større revisjon av dette direktivet, herunder av spørsmålet om fullharmonisering av dekningsnivået.

Norske myndigheter har arbeidet meget aktivt (fra endringene først ble kjent i 2008) for å få beholde den norske innskuddsgaranti­dekningen. Stortingets finanskomité har gjentatte ganger (ved behandling av hhv. Nasjonalbudsjettet og Finansmarknadsmeldinga i 2010, 2011, 2012 og 2013) enstemmig støttet arbeidet, og uttalte bl.a. følgende i Innst S (2012-2013) nr. 423 til Finansmarknadsmeldinga 2012:
"Komiteen mener at den norske innskuddsgarantiordningen må videreføres. Garantien har vært viktig for å sikre innskyternes rettigheter og stabilisere innskuddsdekningen i bankene gjennom finanskrisen, og er av hjørnesteinene i en norsk finansregulering. Komiteen gjentar derfor sin fulle tilslutning til regjeringens arbeid overfor EU for å sikre videreføring av den norske innskuddsgarantien." Også norsk finansnæring er enig og støtter opp om arbeidet.

Europaparlamentets vedtak i første lesning inneholder en bestemmelse som ivaretar Norges behov for å videreføre gjeldende dekningsnivå. Det norske arbeidet pågår nå overfor partene i trilogforhandlingene, slik at denne bestemmelsen kan bli en del av det endelige kompromisset mellom Rådet og Parlamentet i denne saken.

Se en fullstendig kronologisk oversikt over statsrådenes arbeid med denne saken, inkludert kopier av brevene som er sendt 10. oktober 2013 (nederst i den kronologiske oversikten), samt tidligere sendte brev.