Historisk arkiv

Sanksjon og ikraftsetting av nye kapitalkrav

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Lovendringer om nye kapitalkrav som foreslått av Finansdepartementet i proposisjon 96 L 2012-2013 ble vedtatt av Stortinget 10. juni. Lovendringene er sanksjonert i dag og vil tre i kraft fra 1. juli 2013.

Lovendringen innebærer både nye minstekrav til ren kjernekapital på 4,5 prosent og fire nye bufferkapitalkrav for banker, kredittforetak og morselskap i bankkonsern. For verdipapirforetak er det bare nye minstekrav til ren kjernekapital, og ikke bufferkrav. Kravet om minst 8 prosent ansvarlig kapitaldekning videreføres, slik at det i tillegg blir krav om minst 3,5 prosent annen ansvarlig kapital. Bufferkravene fra 1. juli 2013 omfatter et krav om en bevaringsbuffer på 2,5 prosent ren kjernekapital og en systemrisikobuffer som det første året skal være på 2 prosent ren kjernekapital.

Summen av det nye minstekravet til ren kjernekapital og bufferkravene per 1. juli 2013 tilsvarer 9 prosent ren kjernekapital.

Systemrisikobufferen skal for alle banker øke fra 2 prosent til 3 prosent ren kjernekapital fra 1. juli 2014, slik at det samlet blir krav på til sammen 10 prosent ren kjernekapital fra 1. juli 2014. Videre skal det innføres en egen buffer for systemviktige banker, som skal legges på med 1 prosent per 1. juli 2015 og 2 prosent per 1. juli 2016. Hvilke banker som skal regnes som systemviktige og regelverket for dette vil departementet komme tilbake til senere, jamfør oppdrag til Finanstilsynet i brev 8. mai 2013.

I tillegg til de tre bufferkravene som nevnt, er det også hjemmel til å gi regler om en motsyklisk kapitalbuffer. Som opplyst i Nasjonalbudsjettet 2013, Finansmarknadsmeldinga 2011 og Finansmarknadsmeldinga 2012, legges det opp til et system der Norges Bank utarbeider et beslutningsgrunnlag og gir råd til Finansdepartementet om motsyklisk buffer, mens det er departementet som fastsetter bufferen. Departementet vil lage utkast til regler om motsyklisk kapitalbuffer som vil bli sendt på høring. Departementet legger opp til at forskrift om motsyklisk buffer trer i kraft høsten 2013.

Da Finansdepartementet la frem lovforslaget 22. mars 2013 var EUs regelverk om nye kapitalkrav og beregningsgrunnlaget for de forskjellige bufferne ennå ikke presist formulert. Det ble derfor foreslått at dette kunne avklares i forskrift. Det lå imidlertid an til at det ville bli samme beregningsgrunnlag for de nye bufferne som for det nåværende minstekravet til kapital, jamfør kapitalkravsforskriften. Selv om EUs regelverk ennå ikke formelt sett er finalisert, må det anses som avklart at det er adgang til å benytte dagens beregningsgrunnlag på de nye kapitalbufferne. Finansdepartementet vil om kort tid fastsette i forskrift at det er det samme beregningsgrunnlaget som skal gjelde videre, også for de nye bufferkravene.