Historisk arkiv

Finansminister Kristin Halvorsen:

- Et budsjett med klare rød-grønne prioriteringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringens budsjettforslag har klare prioriteringer. Kampen mot klimatrusselen trappes opp. Vi viderefører en politikk for felles velferd, helse og utdanning framfor skattelette og privatisering. Bruken av oljepenger bygger opp under en god og stabil utvikling i norsk økonomi, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Regjeringens budsjettforslag har klare prioriteringer. Kampen mot klimatrusselen trappes opp. Vi viderefører en politikk for felles velferd, helse og utdanning framfor skattelette og privatisering. Bruken av oljepenger bygger opp under en god og stabil utvikling i norsk økonomi, sier finansminister Kristin Halvorsen. I budsjettforslaget videreføres arbeidet for mer rettferdig fordeling gjennom skattelette for brede grupper, og innstramminger er rettet inn mot dem med høye inntekter og formuer.

- Norsk økonomi har nå fire år bak seg med svært høy vekst. Vi må over tretti år tilbake i tid for å finne en like sterk vekstperiode som den vi nå er inne i. Arbeidsledigheten er på det laveste nivået på nesten 20 år. Mens vi har sittet i regjering har nesten 50 000 personer gått fra ledighet til arbeid. Det viktigste tiltaket mot fattigdom er å legge til rette for at flest mulig får jobb med en inntekt de kan leve av, sier Kristin Halvorsen.

Den økonomiske politikken
- Norsk økonomi er svært solid, og vi må sikre at denne gode utviklingen ikke undergraves gjennom sterkere kostnadsvekst enn det konkurranseutsatt sektor kan leve med over tid. For å bygge opp under en fortsatt balansert utvikling i norsk økonomi vil bruken av petroleumsinntekter også i 2008 øke langsommere enn økningen i forventet fondsavkastning, påpeker finansminister Kristin Halvorsen.

Skatteprofil med rettferdig fordeling
- Regjeringen styrker fordelingsprofilen i skattesystemet ytterligere i 2008. Vi fjerner aksjerabatten i formuesskatten og skjerper formuesskatten for dem med høy skattepliktig formue og lav alminnelig inntekt. Ligningsverdiene på bolig oppjusteres med 10 prosent, mens bunnfradraget i formuesskatten økes kraftig slik at flere personer med små formuer slipper denne skatten. Dermed vil 180 000 færre personer betale formuesskatt i 2008 enn i 2007. Halvparten av disse er pensjonister, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen foreslår å øke fradraget for fagforeningskontingent, og fortsetter arbeidet med å rydde opp i "snikskatter". Overprisede gebyrer reduseres med over 250 millioner kroner, blant annet ved at passgebyret mer enn halveres, fra 990 kroner til 450 kroner.

Klimaløft og grønne avgifter
- Regjeringen vil samlet bruke 24,6 milliarder kroner på klima- og miljøtiltak i 2008. Viktige satsinger er 690 millioner kroner på energiomlegging, fornybar energi og energieffektivisering. Til CO2-håndtering på Kårstø og Mongstad foreslår Regjeringen 935 millioner kroner, mens det foreslås 5,8 milliarder kroner på investeringer, vedlikehold og drift av jernbanenettet. Kollektivsatsingen styrkes også ved at det særlige tilskuddet til kollektivtrafikk i byene økes til 234 millioner kroner.

Regjeringen foreslår en bevilgning på 505 millioner kroner til kjøp av klimakvoter med en fullmakt til å inngå avtaler om ytterligere kjøp av utslippskvoter for inntil 3 600 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å øke bevilgningen til miljørettet utviklingssamarbeid med 480 millioner kroner, hvorav 400 millioner kroner er klimarettet utviklingssamarbeid.

- Skatte- og avgiftssystemet skal fremme miljøvennlig atferd. Derfor øker grunnavgiften på fyringsolje til samme nivå som avgiften på elektrisitet. For å dempe veksten i utslippene fra innenlands luftfart, foreslår Regjeringen en økning i CO2-avgiften på jetparafin med 10 øre pr. liter. Regjeringen øker dieselavgiften med 20 øre, og foreslår som varslet en miljødifferensiert årsavgift. Dieselkjøretøy uten fabrikkmontert partikkelfilter får en økning i årsavgiften på 100 kroner, mens øvrige kjøretøy får en reduksjon på 330 kroner. Omleggingen av bilavgiftene gir en god miljøeffekt med en vridning fra avgift på å eie til avgift på å bruke bil, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Viktige prioriteringer
Regjeringen foreslår å bevilge knapt 3,9 milliarder kroner til økt pasientbehandling og styrket sykehusøkonomi. 940 millioner kroner bevilges for å fullføre Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2008, hvorav 392 millioner kroner til sykehusene. I tråd med Omsorgsplan 2015 foreslår Regjeringen et nytt investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns omsorgstjenester.
- Med vårt forslag til økonomisk ramme for kommuner og fylkeskommuner legger vi til rette for fortsatt vekst innen pleie- og omsorgssektoren i 2008. Målsettingen om 10 000 nye årsverk innen 2009 er godt innen rekkevidde, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Undervisningen i barneskolen styrkes med i alt 5 uketimer på 1.–4. trinn høsten 2008. Gratis frukt og grønt videreføres, og ordningen med gratis læremidler i videregående opplæring utvides til også å omfatte videregående trinn 3. Bevilgningene til forskning og utvikling økes med om lag 1,2 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2007. Det tilsvarer en realvekst i FoU-bevilgningene over statsbudsjettet på om lag 3 prosent. I tillegg foreslår Regjeringen å øke kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 6 milliarder kroner.

- Regjeringens mål er full barnehagedekning, og i budsjettet for 2008 foreslås det en reell økning i de øremerkede bevilgningene til barnehager på om lag 2,7 milliarder kroner. Vi legger dermed til rette for utbygging av flere nye barnehageplasser, slik at full barnehagedekning kan nås i løpet av 2008. Foreldrebetalingen fryses på 2007-nivå. Når full dekning er oppnådd, skal maksprisen for en barnehageplass ytterligere ned. Foreldrenes økonomi bedres også ved at tillegget i foreldrefradraget for pass og stell av barn økes fra 5 000 kroner til 15 000 kroner for hvert barn ut over det første, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Samlet innebærer Regjeringens forslag betydelige satsinger på samferdselsformål, næringsutvikling og tiltak i distriktene. Med dette budsjettet vil måltallet for både veg-og jernbanebevilgningene mer enn oppfylles for to års planperiode i Nasjonal transportplan for 2006-2009, sier finansminister Kristin Halvorsen. Regjeringen lanserer en egen maritim strategi, med forslag om økte bevilgninger på til sammen 100 millioner kroner. Videre foreslås det å etablere et nytt statlig investeringsfond med en kapital på 2,2 milliarder kroner, hvorav 0,5 milliarder kroner forbeholdes marint næringsliv.