Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Regjeringens forslag til rederiskatt

Skattegjelden innkreves og det innføres ny ordning med skattefritak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen vil i statsbudsjettet legge fram forslag til en framtidig skatteordning for rederiene som kombinerer ønsket om å sikre arbeidsplasser langs kysten og sikre rettferdig fordeling.

Regjeringen vil i statsbudsjettet legge fram forslag til en framtidig skatteordning for rederiene som kombinerer ønsket om å sikre arbeidsplasser langs kysten og sikre rettferdig fordeling. - Dagens rederiskatteordning stimulerer ikke til nye investeringer i norsk skipsfart. Rederinæringen får nå skattefritak slik de har bedt om, men ikke uten å gjøre opp regninga først, sier finansminister Kristin Halvorsen. 

Regjeringen foreslår at rederiene pålegges en gradvis innbetaling av de opparbeidede skatteforpliktelsene. Dette er en følge av at dagens rederiskatteordning vil bli erstattet av en ordning hvor rederiene blir fritatt for selskapsskatt, og vil innebære at 2/3 av de opparbeidede skatteforpliktelsene skal innbetales over en periode på 10 år. Dette vil gi anslagsvis 1,4 milliarder kroner i årlige skatteinntekter. Resten av skatteforpliktelsene skal avsettes i selskapene til et fond for miljøtiltak mv. eller innbetales på lik linje med de øvrige skattekredittene.

Dagens rederiskatteordning ble innført i 1996 og innebærer at rederiselskapene ikke betaler løpende selskapsskatt av overskuddene, men at skatten blir utsatt til selskapene deler ut utbytte eller trer ut av ordningen. Svært gunstige skatteregimer i utlandet fører til at nye skip ikke lenger legges i norske rederiselskaper, men i selskaper registrert i utlandet. For å motvirke denne utflyttingen vil Regjeringen foreslå å erstatte dagens skatteutsettende ordning med en ordning som fritar rederiselskapene for selskapsskatt, med virkning fra og med inntektsåret 2007. Dette vil gjøre beskatningen av norske rederier konkurransedyktig med de gunstige skattesystemene vi for eksempel finner i en del EU-land, og innfrir rederinæringens eget ønske om skattefritak. Regjeringen forventer at et slikt gunstig skatteregime vil bremse utflyttingen av norsk skipsfartsvirksomhet.

Ved overgangen til nye skatteregler for skipsfart må det tas stilling til hvordan de opparbeidede skatteforpliktelsene i næringen skal håndteres. Finansdepartementet har på svært usikkert grunnlag anslått verdien av denne skatteforpliktelsen til 21 mrd. kroner for næringen samlet. En ettergivelse av denne skatteforpliktelsen ville ikke ha betydning for lønnsomheten av fremtidige investeringer i norsk skipsfart og ville også ha svært uheldige fordelingsvirkninger. Regjeringen vil derfor ikke ettergi skatteforpliktelsen, men foreslår at 2/3 skal innbetales over en periode på 10 år. Dette vil gi om lag 1,4 milliarder kroner i årlige skatteinntekter som vil bli benyttet til viktige velferdstiltak. De resterende 1/3 av skatteforpliktelsen foreslås avsatt i selskapene til et fond for miljøtiltak for rederivirksomhet mv. over en tilsvarende tiårsperiode.

Se også pressekonferansen på Nett-TV

Lysark fra pressekonferansen

Til toppen