Historisk arkiv

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Statens samlede inntekter i 2008 er beregnet til 1 037 milliarder kroner og samlede utgifter til 771 milliarder kroner.

Statens samlede inntekter i 2008 er beregnet til 1 037 milliarder kroner og samlede utgifter til 771 milliarder kroner.


Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 302 milliarder kroner i 2008. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 36,4 milliarder kroner, som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes ved overføring fra Statens pensjonsfond - Utland. Lånetransaksjoner er ikke medregnet i tallene.

Inntektene på 1020 milliarder kroner foreslås bevilget på vel 400 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. De største inntektene er (prosenttallene viser andelen av totale inntekter):

  • Petroleumsinntekter: 328 milliarder kroner (32 prosent)
  • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift: 194 milliarder kroner (19 prosent)
  • Merverdiavgift: 191 milliarder kroner (18 prosent)
  • Skatt på formue og inntekt: 173 milliarder kroner (17 prosent)

Disse inntektene utgjør til sammen 86 prosent av statsbudsjettets inntekter i 2008. Andre store inntekter er særavgifter, renteinntekter og aksjeutbytte.

Utgiftene på 771 milliarder kroner foreslås bevilget på nesten 1100 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. Utgiftene er fordelt på bevilgninger til drift, investeringer og overføringer, og gjelder en rekke ulike formål. De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår blant annet pensjoner, sykepenger, dagpenger, foreldrepenger og enkelte helsestønader: 258 milliarder kroner (33 prosent)
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre: 113 milliarder kroner (15 prosent)
  • Andre overføringer, blant annet til helseforetakene, universiteter og høgskoler, barnetrygd, kontantstøtte, utviklingshjelp, næringsstøtte, stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning: 215 milliarder kroner (28 prosent)
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder er Forsvaret, politiet, Arbeids- og velferdsetaten og jernbane- og riksvegnettet: 117 milliarder kroner (15 prosent)

Tabellen nedenfor viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i St.prp. nr. 1 (2007-2008) Statsbudsjettet.

Statsbudsjettets inntekter og utgifter 2008, utenom lånetransaksjoner og petroleumsvirksomheten. Milliarder kroner

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

   

708,7

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

 

650,4

 

Skatt på formue og inntekt

173,2

    

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

194,3

   

Merverdiavgift

190,7

   

Avgift på bil, bensin mv.

46,1

   

Avgifter på tobakk og alkohol

18,4

   

Elektrisitetsavgift

6,2

   

Tollinntekter og andre avgifter

21,5

   

Inntekter av statens forretningsdrift

 

1,9

 

Renter og aksjeutbytte

 

35,0

 

Andre inntekter

 

21,4

 

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

   

745,1

Folketrygden, alderspensjon

 

101,1

 

Folketrygden, sykepenger

 

30,4

 

Folketrygdens øvrige sosiale formål

 

89,8

 

Folketrygdens helsedel

 

19,8

 

Folketrygden, stønad ved fødsel og adopsjon

 

11,6

 

Folketrygden, arbeidsliv

  

5,3

 

Regionale helseforetak

 

84,0

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

62,1

 

Høyere utdanning, inkl. utdanningsfinansiering

 

32,6

 

Forsvaret

 

31,5

 

Transport og kommunikasjon

 

24,7

 

Internasjonal bistand

 

22,3

 

Barnehager

 

21,6

 

Barnetrygd

 

14,4

 

Jordbruksavtalen

 

12,0

 

Kompensasjon for merverdiavgift

 

11,6

 

Tilskudd til Statens pensjonskasse mv.

 

10,5

 

Politi og påtalemyndighet

 

9,5

 

Kulturformål

 

6,4

 

Arbeidsmarkedstiltak

 

5,2

 

Renter på statsgjeld

 

17,3

 

Andre utgifter

 

121,4

 

Oljekorrigert overskudd

   

-36,4