Historisk arkiv

Et budsjett for arbeid, velferd og miljø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringens hovedmål er å sikre fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, og budsjettforslaget for 2010 er et godt grunnlag for oppgang i norsk økonomi framover. I budsjettforslaget fremmer Regjeringen tiltak for å styrke helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes. Innsatsen for samferdsel, miljø, utvikling og forskning øker betydelig.

Regjeringens hovedmål er å sikre fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, og budsjettforslaget for 2010 er et godt grunnlag for oppgang i norsk økonomi framover. I budsjettforslaget fremmer Regjeringen tiltak for å styrke helse, omsorg, skole og barnehage. Forskjellene i levekår utjevnes. Innsatsen for samferdsel, miljø, utvikling og forskning øker betydelig.

- Den internasjonale finanskrisen og tilbakeslaget i verdensøkonomien har stilt norsk økonomi overfor store utfordringer. I Norge har vi svart med målrettede og kraftfulle tiltak i finansmarkedene, og raskt dreid den økonomiske politikken i svært ekspansiv retning. Dette gir resultater. Utslagene av finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget er blitt mindre i Norge enn i mange andre land. Arbeidsledigheten i Norge er nå den laveste i Europa, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Det er klare tegn til at den økonomiske aktiviteten er på vei oppover igjen. En nedgang i BNP for Fastlands-Norge på 1 prosent i år ligger an til å bli snudd til en oppgang på vel 2 prosent neste år. Likevel ventes ledigheten å øke noe også fra i år til neste år. Regjeringen har derfor funnet det riktig å legge opp til et svakt ekspansivt budsjett for 2010.

- Handlingsregelen åpner for at bruken av oljeinntekter det enkelte år kan avvike fra den langsiktige trenden, for å bidra til å jevne ut svingninger i økonomien. Finanskrisen og det kraftige internasjonale tilbakeslaget har gjort det nødvendig å benytte denne handlefriheten, og det vil vi også gjøre neste år. Samtidig må vi ta hensyn til at bruken av oljeinntekter nå ligger svært høyt, og økt bruk må balanseres mot hensynet til konkurranseutsatte næringer, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Når veksten i økonomien tar seg opp, må bruken av oljeinntekter igjen tilsvare realavkastningen av Statens pensjonsfond - Utland. Dette vil begrense handlingsrommet i budsjettpolitikken framover.

Viktige prioriteringer i budsjettet

Regjeringen fremmer en rekke forslag om økte bevilgninger for å styrke innsatsen innenfor ulike deler av helsesektoren. Bevilgningene til helseforetakene styrkes for å øke aktiviteten og for å fullføre innføringen av ny inntektsfordeling mellom de regionale helseforetakene. Tiltakene på rusfeltet styrkes, og Omsorgsplan 2015 følges opp med forslag om investeringstilskudd til flere nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger.

Regjeringens barnehagesatsing har gitt resultater. Lovfestet rett til barnehageplass er innført, og i september 2009 rapporterte fylkesmennene at kommunene hadde gitt tilbud om plass til alle barn med rett til barnehageplass. 2010-budsjettet tar høyde for økte utgifter tilsvarende 7200 nye barnehageplasser, for å dekke økt etterspørsel etter barnehageplass som følge av demografiske endringer og redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen for barnehageplass reduseres reelt ved at maksimalprisen videreføres nominelt uendret fra 2009 til 2010, og det legges opp til at foreldrebetalingen skal holdes på det samme nominelle nivået fram til maksimalprisen tilsvarer 1 750 kroner målt i 2005-kroner.

Satsingen på fellesskolen fortsetter, med et høyt nivå på bevilgningene. Undervisningstimetallet utvides med én uketime, fordelt på 1.-7. trinn, og det innføres et tilbud om åtte uketimer gratis leksehjelp, fordelt på 1.-4. trinn. I rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg legges det opp til å kunne gi tilsagn om rentekompensasjon for investeringer innenfor en ramme på 2 milliarder kroner i 2010.

Regjeringen har prioritert kommuneøkonomien i sine tidligere budsjettforslag, og dette følges også opp i 2010-budsjettet. Kommunesektorens frie inntekter foreslås økt reelt med 4,2 milliarder kroner, og sektorens samlede inntekter øker reelt med om lag 8 milliarder kroner.

- Forskjellene i samfunnet skal reduseres. Regjeringen foreslår økte bevilgninger på til sammen vel 1 milliard kroner til målrettede tiltak for å redusere fattigdom i 2010. Vi utjevner forskjellene i levekår gjennom økt støtte til minstepensjonister og bostøttemottakere. Regjeringen foreslår en betydelig økt tiltaksinnsats både for personer med moderat bistandsbehov og for personer med nedsatt arbeidsevne.

Forslag om økte utgifter til tiltak på rusfeltet og for å bedre tilbakeføringen av innsatte og domfelte til samfunnet bidrar også til å utjevne forskjeller. Dette innebærer at bevilgningene til tiltak mot fattigdom er økt nominelt med nesten 4,3 milliarder kroner i perioden 2006-2010, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Regjeringen vil legge til rette for trygge arbeidsplasser og økt verdiskaping og utvikling i hele landet. Regjeringen foreslår utgifter på vel 1,5 milliarder kroner (eksklusive lånetransaksjoner) til ordninger under Innovasjon Norge på Nærings- og handelsdepartementets budsjett i 2010. Dette tilsvarer en økning på 26 prosent i forhold til saldert budsjett 2009. Det foreslås et høyt nivå på låne- og garantirammene i GIEK og Innovasjon Norge også i 2010. I tillegg foreslår Regjeringen å etablere en ny garantiordning for langsiktige kraftavtaler til kraftintensiv industri, med en ramme på 20 milliarder kroner. Budsjettforslaget for 2010 innebærer en betydelig innfasing for å nå de ambisiøse måltallene i Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019, hvor den samlede planrammen er 100 milliarder kroner høyere enn i forrige plan.

Bevilgningene til forskning og utvikling foreslås økt med om lag 1,7 milliarder kroner fra saldert budsjett 2009. I tillegg foreslås det en ytterligere økning av kapitalen i Fondet for forskning og nyskaping med 5 milliarder kroner.

- På klima- og miljøområdet prioriteres i 2010 tiltak mot avskoging i utviklingsland, jernbaneinvesteringer, miljøteknologi, CO2-håndtering, fornybar energi og energieffektivisering. Bevilgningene til klima- og skogsatsingen i utviklingsland foreslås økt med om lag 650 millioner kroner fra saldert budsjett 2009, til drøyt 2,1 milliarder kroner i 2010. Til ulike tiltak for CO2-håndtering foreslås det bevilget nesten 3,5 milliarder kroner, som er nær 1,6 milliarder kroner mer enn i saldert budsjett 2009, sier Kristin Halvorsen.

For å følge opp klimaforliket foreslår Regjeringen en bevilgningsøkning på 300 millioner kroner til forskning og utvikling innen fornybare energikilder og karbonfangst og karbonlagring, samt ytterligere 50 millioner kroner til annen klimaforskning. Kapitalen i Grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering foreslås økt med 5 milliarder kroner, for å legge til rette for klimavennlig omlegging av energibruk.

Det foreslås 100 millioner kroner til en ny tilskuddordning for økt satsing på miljøteknologi, og bevilgningene på Miljøverndepartements budsjett foreslås økt med nær 370 millioner kroner til en rekke miljøtiltak i Norge, herunder til kulturminner, bevaring av naturens mangfold og friluftsliv.

Regjeringen følger opp den klare prioriteringen av fattige land, og for 2010 kommer andelen av vår bistand opp i 1,09 prosent av anslått BNI.

Regjeringen foreslår en samlet utgiftsøkning på 812 millioner kroner fra saldert budsjett 2009 til oppfølging av Kulturløftet. Med dette er Regjeringen i rute med opptrappingen av bevilgningene til kulturformål til 1 pst. av statsbudsjettets utgifter i 2014.

Regjeringen vil bekjempe kriminalitet gjennom å forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre. I 2010-budsjettet foreslås det å øke bevilgningen til politi- og påtalemyndighet med til sammen 1,3 milliarder kroner i forhold til saldert budsjett 2009.

Skattesystemet forbedres ytterligere

Regjeringen har de siste årene styrket omfordelingen gjennom skattesystemet, og vi viderefører dette arbeidet i årets budsjettforslag. Formuesskatten forbedres, og innsatsen mot skatteunndragelser styrkes. Norge skal fortsatt være i front i kampen mot skadelige skatteparadiser.

- Regjeringen foreslår mer rettferdige verdsettingsregler for bolig, og øker bunnfradraget i formuesskatten vesentlig. Forslaget reduserer formuesskatten med 760 millioner kroner samlet, og 120000 færre vil betale formuesskatt, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Regjeringen fortsetter også arbeidet med å legge om bilavgiftene i mer miljøvennlig retning. Vi presenterer videre en skisse til hvordan Regjeringen vil følge opp Kulturmomsutvalgets forslag om å utvide merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet med en sats på 8 prosent, sier finansminister Kristin Halvorsen.

- Regjeringen styrker kampen mot skatte- og avgiftsunndragelser og foreslår at kontantbetalinger over 10 000 kroner vil ikke bli fradragsberettiget, og kjøper kan bli ansvarlig for svart arbeid. Målet er å redusere bruken av kontanter og gjøre transaksjoner sporbare gjennom bank. Samlede skatter og avgifter holdes om lag uendret fra 2009 til 2010, sier finansminister Kristin Halvorsen.