Historisk arkiv

Gjennomgang av internasjonale traktatbestemmelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

På bakgrunn av oppmerksomheten mot lønnssystemet i internasjonale organisasjoner Norge er tilsluttet, vil finansminister Sigbjørn Johnsen ha en samlet gjennomgang av de traktatbestemmelser som regulerer slike lønnsspørsmål.

- Norge er gjennom ulike traktater for internasjonale organisasjoner bundet til ulike skatteordninger. Jeg ønsker nå en samlet gjennomgang av disse ordningene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Dette handler ikke om skattesituasjonen for Europarådets president, Thorbjørn Jagland. Jeg finner det urimelig at han personlig skal utsettes for kritikk for et system som Norge har vært tilsluttet i en årrekke, sier finansminister Johnsen.

Norge har sluttet seg til en rekke internasjonale organisasjoner av ulik karakter. Av de mest kjente er FN med sine underorganisasjoner samt NATO, OSSE, Europarådet og ESA. I tillegg har Norge sluttet seg til en rekke organisasjoner av mer teknisk karakter. De fleste av traktatene vedrørende disse organisasjonene inneholder bestemmelser om beskatning av personalet.

Traktatene er imidlertid ikke likelydende, og har ulike skatteløsninger. I noen av traktatene er det tatt inn bestemmelser om en intern beskatning til organisasjonen. Til gjengjeld er tjenestemennene fritatt for beskatning i sin hjemstat og i vertsstaten. Andre traktater har bestemmelser som helt fritar de ansatte fra beskatning, mens en tredje gruppe traktater ikke inneholder bestemmelser om beskatning av organisasjonens tjenestemenn.

På bakgrunn av de ulike traktater som Norge er bundet av, vil en foreta en gjennomgang med sikte på å klarlegge hvordan ulike organisasjoners tjenestemenn blir beskattet.

- Når det gjelder å knytte seg traktatmessig til nye organisasjoner, vil spørsmålet om beskatning av organisasjonens tjenestemenn stå sentralt, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Samtidig er jeg klar over at det å eventuelt endre eksisterende traktater er krevende, og vil for eksempel avhenge av tilslutning fra alle traktatpartene, sier finansministeren.

Finansministeren sier også at det vil være aktuelt å gjennomgå skatteloven for å se om den inneholder rent norske bestemmelser som innebærer skatteprivilegier utover det som følger av de traktater vi er bundet av. I denne forbindelse må en imidlertid skille mellom bestemmelser om skatteprivilegier og skattelovens generelle regler for personer som har lengre arbeidsopphold utenfor Norge. En gjennomgang av de sistnevnte, generelle regler vil ikke bli gjennomført nå.