Historisk arkiv

Endrede regler for kapitalforvaltning i forsikringsselskaper

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Departementet har i dag fastsatt endringer i forskrifter om forsikringsselskapers kapitalforvaltning. Endringene innebærer blant annet at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser får økt adgang til å investere i unoterte verdipapirer og i aksjer utstedt av selskaper som driver eller eier infrastruktur.

Formålet med kapitalforvaltningsforskriftene for forsikringsselskaper er å bidra til at selskapene kan oppfylle de forpliktelsene de har overfor sine kunder. Endringene som nå er fastsatt innebærer en justering, og ikke en kursendring, av kapitalforvaltningen i forsikringsselskapene og pensjonskassene.

Endringene legger til rette for en mer langsiktig kapitalforvaltning i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser, til fordel for kunder og selskaper. Blant annet åpnes det for at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser kan plassere en noe større del av kundenes midler i verdipapirer som ikke er notert på børs. Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser får for eksempel plassere inntil 5 prosent av kollektivporteføljen i aksjeselskaper som eier infrastruktur. Alle slike infrastrukturinvesteringer må imidlertid bli godkjent av Finanstilsynet.

Ved utgangen av 3. kvartal 2010 utgjorde livsforsikringsselskapenes samlede beholdning av kundemidler (kollektivporteføljen) nesten 700 milliarder kroner. Endringene som er fastsatt nå innebærer blant annet at livsforsikringsselskapenes plasseringer i unoterte verdipapirer til sammen kan økes med over 55 milliarder kroner (8 prosent av kollektivporteføljen), hvorav ca. 35 milliarder kroner kan plasseres i aksjer i unoterte infrastrukturselskaper.

Forsikringsselskapene har etter gjeldende rett adgang til å investere direkte i fast eiendom. De nye reglene likestiller direkte eie av omsettelig fast eiendom med investeringer i slik fast eiendom gjennom inntil to aksjeselskaper. Etter tidligere regler var det videre ikke tillatt å likestille forsikringsselskapets indirekte eie og direkte eie hvis eiendomsselskapet hadde tatt opp lån ut over normal driftskreditt, men etter de endringene som nå er vedtatt er det tillatt å yte lån til heleide datterselskaper. Disse endringene gjelder også for skadeforsikringsselskaper.

I forskriftene er det videre gjort enkelte endringer i selskapenes adgang til å plassere i verdipapirfond. Det er fastsatt én øvre grense på 10 prosent for plasseringer i ett enkelt statsobligasjonsfond, uansett om fondet følger UCITS direktivet eller ikke.

Endringsforskriftene finner du her:

  • Forskrift om endring i forskrift 12. desember 2007 nr. 1457 om livsforsikringsselskapers og pensjonsforetaks kapitalforvaltning 
  • Forskrift om endring i forskrift 12. desember 2007 nr. 1456 om skadeforsikring