Historisk arkiv

Historisk arkiv

OECDs landrapport om norsk økonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la i dag fram sin rapport om norsk økonomi.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la i dag fram sin rapport om norsk økonomi.

- OECDs vurdering av norsk økonomi er et nyttig innspill i den økonomiske debatten. Jeg merker meg at OECD mener at retningslinjene for finans- og pengepolitikken og Statens pensjonsfond utland har tjent Norge vel og bidrar til økonomisk stabilitet. Dette er jeg helt enig i. Samtidig er rammeverket nødvendig for at oljeressursene også skal komme senere generasjoner til del, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- OECD peker på at Norge har klart seg bedre gjennom den internasjonale finanskrisen enn de fleste andre industriland. Dette skyldes flere forhold, og myndighetenes tiltak fremheves som viktige i denne sammenhengen. OECD trekker også fram at norske banker og finansinstitusjoner har klart seg bra, blant annet som følge av gode reguleringer og et godt tilsyn. Dette er gledelig sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Samtidig som de omfattende penge- og finanspolitiske tiltakene har vært helt nødvendige for å dempe virkningen av finanskrisen på norsk økonomi og norske arbeidsplasser, merker jeg meg OECDs anbefaling om at politikken bør strammes til framover, forutsatt at oppgangen i økonomien fortsetter. Regjeringen deler dette synet og har tydelig understreket behovet for å vende tilbake til 4-prosentbanen for bruk av oljepenger etter hvert som veksten tar seg opp og utsiktene bedres, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

- Landrapporten inneholder denne gang et spesialkapittel om bærekraftig utvikling, klimapolitikk og fiskeripolitikk. Dette er viktige områder for Norge der Regjeringens har satt seg høye mål. Norges høye ambisjonsnivå i klimapolitikken berømmes i rapporten, og OECD gir oss anerkjennelse for at vi allerede har gjennomført betydelige tiltak.

_______________________

Policy Brief
OECD-rapport
Se pressekonferansen på Nett-TV