Historisk arkiv

Enkel momsregistrering for utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag lagt fram et forslag om en ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet. Fra 1. juli 2011 skal det beregnes merverdiavgift når tilbydere i utlandet leverer elektroniske tjenester til privatpersoner i Norge.

– Dette er viktige oppdateringer. Vi tetter nå et hull i merverdiavgiftssystemet, og sikrer like konkurransevilkår for norske og utenlandske tilbydere. Samtidig vil vi gjøre det enkelt for utenlandske tilbydere å etterleve reglene, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Elektroniske tjenester som selges til norske forbrukere har vært avgiftspliktige ved salg fra norske tilbydere siden 2001, men ikke ved salg fra utenlandske tilbydere. I forbindelse med Stortingets vedtak av statsbudsjettet 2011 ble denne skjevheten rettet opp, og fra 1. juli 2011 skal det beregnes merverdiavgift når privatpersoner bosatt i Norge kjøper elektroniske tjenester fra utlandet. Som en oppfølgning av Stortingets vedtak foreslår Finansdepartementet nå en ny og enkel registrerings- og rapporteringsordning for disse tilbyderne. Ordningen skal være på plass når avgiftsplikten trer i kraft. Ordningen etablerer færre plikter enn ved registrering i Merverdiavgiftsregisteret og legger til rette for enkel etterlevelse av disse. Forslaget medfører ikke ekstra arbeid for kjøpere av elektroniske tjenester.

Forslaget berører hovedsakelig tilbydere som leverer elektroniske tjenester fra utlandet. Det kan både være den som er ansvarlig for innholdet i tjenesten og den som formidler slike tjenester til norske privatpersoner. Forslaget kan også få betydning for norske innholdsleverandører og formidlere av elektroniske tjenester.

Regjeringen foreslår blant annet følgende endringer:

  • Merverdiavgift på privatpersoners avgiftspliktige innførsel av elektroniske tjenester skal beregnes og betales av tilbyderne i utlandet. Tilbydere kan være både den som er ansvarlig for innholdet i tjenestene (selger) eller den som leverer (formidlere). For å unngå vanskelige grensedragninger foreslås det at dersom leveringen skjer ved bruk av formidler, skal formidleren anses som tilbyder. Dette vil i utgangspunktet også gjelde norske formidlere, men her vil både selger og formidler kunne ha plikt til å beregne merverdiavgift.
  • Aktuelle tilbydere vil i utgangspunktet være registreringspliktige i Merverdiavgiftsregisteret, men kan velge forenklet registreringsordning.
  • Tilbydere i forenklet registreringsordning kan kommunisere elektronisk med ett skattekontor, de vil møte forenklede registreringsprosedyrer, forenklet rapportering og forenklede dokumentasjonskrav.
  • Tilbydere i forenklet registreringsordning vil bli underlagt de fleste av merverdiavgiftslovens forvaltningsregler.
  • Tilbydere i forenklet registreringsordning kan ikke føre inngående merverdiavgift til fradrag i utgående merverdiavgift på omsetningsoppgaven, men kan søke refusjon.

Forslaget om den forenklede registreringsordningen har store likheter med de reglene medlemslandene i EU har hatt siden 2003. Flere tilbydere som berøres av forslaget vil derfor allerede være kjent med innholdet.

Under forutsetning av at Stortinget vedtar forslaget, vil Skatteetaten publisere praktisk informasjon knyttet til endringen på www.voesnorway.com før 1. juli. Skatteetaten vil også være klar til å besvare henvendelser fra aktører som må foreta endringer av merverdiavgiftshåndteringen.

Se også