Historisk arkiv

Nytt offentlig utvalg om lønnsdannelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på lønnsdannelsen. Utvalget samler blant annet eksperter fra organisasjonene i arbeidslivet og skal ledes av professor Steinar Holden.

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal se på lønnsdannelsen. Utvalget samler blant annet eksperter fra organisasjonene i arbeidslivet og skal ledes av professor Steinar Holden. Utvalget skal se på erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de 12 årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget skal også drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover.

- Norge har en liten og åpen økonomi. Vår velstand og velferd avhenger blant annet av vår handel med utlandet og at våre bedrifter kan hevde seg i den internasjonale konkurransen. Dette stiller krav om tilstrekkelig lønnsomhet i konkurranseutsatte virksomheter. Det inntektspolitiske samarbeidet og den norske lønnsforhandlingsmodellen er en viktig grunnstein for en balansert utvikling i norsk økonomi, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Frontfagsmodellen har lang tradisjon i Norge. Modellen innebærer at konkurranseutsatte næringer forhandler først, slik at det gis en rettesnor for oppgjørene i de delene av norsk økonomi som ikke er i konkurranse med utlandet. Dersom konkurranseutsatte næringer skal kunne holde på arbeidskraften, kan ikke lønnsveksten i andre næringer overstige lønnsveksten i konkurranseutsatt sektor.

- Det utvalget vi nå setter ned, skal ha som utgangspunkt at frontfagsmodellen skal videreføres, sier finansministeren.

Lønnsdannelsen i Norge er blitt drøftet i flere offentlige utvalg, sist i NOU 2003: 13 Konkurranseevne, lønnsdannelse og kronekurs (Holden II-utvalget). Holden II-utvalget drøftet lønnsdannelsen i lys av innføringen av inflasjonsmål i pengepolitikken og handlingsregelen i finanspolitikken i mars 2001. Utvalget støttet opp om frontfagsmodellen.

Utvalget skal avlevere sin rapport innen 15. desember neste år.