Historisk arkiv

Vekstpakken for næringslivet følges opp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

- Regjeringen følger opp vekstpakken som ble varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2013. Vi foreslår endringer i skattesystemet som vil bedre konkurransekraften, fremme lønnsomheten og styrke investeringene i fastlandsbedriftene. Vi setter ned selskapsskattesatsen, vi styrker Skattefunn og innfører startavskrivninger for maskiner, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

Tiltakene finansieres langt på vei ved å stramme inn på rentefradrag på lån mellom nærstående selskap. Skatteendringene for fastlandsøkonomien understøttes av endringer i petroleumsskattesystemet.

  • Skattesatsen for selskaper (ikke personlige skattytere) reduseres fra 28 til 27 pst. Selvstendig næringsdrivende gis tilsvarende lettelser ved at trygdeavgiften på næringsinntekt reduseres med 0,72 prosentenhet. For personlige deltakere i deltakerlignede selskap reduseres den effektive skattesatsen tilsvarende som for personlige aksjonærer. Samlet styrker dette bedriftene med om lag 3,3 milliarder kroner.
  • Særskatten for petroleumsutvinning og grunnrenteskatten for vannkraftanlegg økes med én prosentenhet, til henholdsvis 51 prosent og 31 prosent, slik at den samlede marginalskatten forblir uendret. Den samlede virkningen av endrede ordinær- og særskattesatser for petroleum og vannkraftanlegg gir et provenytap på om lag 400 millioner kroner, hvorav 350 millioner kroner gjelder petroleum og fører til lavere overføring til Statens pensjonsfond utland.
  • Det innføres 10 pst. startavskrivninger for driftsmidler i saldogruppe d (maskiner mv.). Det innebærer at avskrivningssatsen det første året i driftsmidlenes levetid økes fra 20 prosent til 30 prosent. Dette vil stimulere til nyinvesteringer i fastlandsøkonomien. Den økonomiske fordelen av forserte avskrivninger anslås til om lag 400 millioner kroner årlig.
  • Skattefunn styrkes med 90 millioner kroner. Målet er å stimulere til økt forskning og utvikling (FoU) i næringslivet. Den øvre beløpsgrensen for summen av egenutført og innkjøpt FoU foreslås hevet fra 11 til 22 mill. kroner. Samtidig legges det opp til å øke den maksimale timelønnsatsen for egne ansatte fra 530 til 600 kroner per time.
  • Fradraget for gjeldsrenter på lån mellom nærstående selskap begrenses. Regjeringen foreslår å avskjære fradrag for rentekostnader som overstiger 30 prosent av selskapets resultat før skatt, renter og avskrivninger. Det vil motvirke at flernasjonale selskap flytter overskudd ut av landet og slik reduserer skatten som betales til Norge. Forslaget anslås å øke skatteinntektene i størrelsesorden 2,55 mrd. kroner. Forslaget er på linje med begrensninger innført i andre land, og er et første steg for å gjøre det norske selskapsskattegrunnlaget mer robust. Et offentlig skatteutvalg (Scheel-utvalget) skal innen 15. oktober 2014 vurdere den norske selskapsskatten i lys av den internasjonale utviklingen og skattesystemet for øvrig.
  • For petroleumsvirksomheten foreslo regjeringen i revidert budsjett for 2013 å redusere satsen i friinntekten fra 7,5 prosent til 5,5 prosent. Innstrammingen vil stimulere til større kostnadsbevissthet og legger mer av risikoen for overskridelser på selskapene. Det vil fortsatt være et investeringsvennlig skatteregime på sokkelen. Den årlige effekten av innstrammingen over tid er anslått til i underkant av 3 mrd. kroner som vil overføres til Statens pensjonsfond utland.

Se Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll kapittel 5.