Historisk arkiv

Spørsmål nr. 672 til skriftlig besvarelse fra Trine Skei Grande om økt tilrettelegging for bruk av elbil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Økt tilrettelegging for bruk av elbil

Jeg viser til brev 10. februar 2009 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse fra Trine Skei Grande:

”Er finansministeren enig i at økt tilrettelegging for bruk av elbil er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene og lokal forurensning, og er finansministeren positiv til å fjerne MVA for utleie/leasing av elbiler?

Begrunnelse:

Elbiler er i dag fritatt for MVA og engangsavgift ved kjøp. Ved utleie/leasing påløper det i dag MVA for elbiler og andre nullutslippskjøretøy. Mange mener dette er uheldig og at det bidrar til å forsinke introduksjonen av elbiler.

Å gjøre elbiler bedre tilgjengelig som utleiebiler kan være viktig for at fremtidige bilkjøpere blir bedre kjent med biltypen noe som kan styrke tilliten til produktene i markedet. Utleiefirmaene står også for en vesentlig andel av omsetningen av biler i Norge, og er viktige aktører for introduksjon av nye biler i markedet. Bedre vilkår for utleie kunne medført et betydelig bedre markedsgrunnlag for elbiler og virksomheter som baserer driften sin på dette i Norge.

Svar:

Økt bruk av elbiler vil kunne være et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene og lokale utslipp. Særlig gjelder dette det siste. Når det gjelder elbilens rolle for å redusere klimagassutslippene er bildet mer nyansert. I denne sammenheng er det blant annet av betydning hvordan elektrisiteten som skal benyttes i elbilen er produsert. I så måte står Norge i en særstilling, siden så å si hele elektrisitetsproduksjonen stammer fra fornybare kilder. Det norske el-markedet er imidlertid integrert i det europeiske el-markedet. Økt innenlands bruk av elektrisitet vil derfor i perioder med produksjonsoverskudd redusere norsk eksport av elektrisitet. Dette vil gi økt elektrisitetsproduksjon i Europa, som i stor grad vil komme fra kull- eller gasskraftverk. Tilsvarende vil økt innenlands bruk av elektrisitet i perioder med produksjonsunderskudd føre til økt import fra Europa. Dette vil også gi økt elektrisitetsproduksjon i Europa. Økt etterspørsel etter elektrisitet i Norge vil derfor i noen situasjoner kunne føre til økte utslipp av klimagasser.

Foruten fritak for merverdiavgift ved omsetning, er elbiler fritatt for engangsavgift og ilegges kun 390 kroner i årsavgift. For en ordinær småbil med forbrenningsmotor utgjør disse avgiftene om lag halvparten av hva bilen koster. Avgiftsfritakene gjør det mulig for elbiler å konkurrere prismessig med ordinære personbiler. Når det i dag likevel ikke selges flere elbiler, har dette sannsynligvis sammenheng med andre forhold enn pris og avgiftsbelastning, for eksempel at elbiler har begrenset kjørelengde og at det tar tid å lade opp batteriene. Andre virkemidler enn ytterligere lempinger i merverdiavgiften kan derfor være mer målrettede dersom hensikten er å øke bruken av elbiler i Norge. Det kan i denne sammenheng vises til ordningen i Oslo og Akershus, hvor det er tillatt å benytte elbiler i kollektivfeltene.

Merverdiavgiften er ment som en generell forbruksavgift på varer og tjenester, og fritak fra den generelle avgiftsplikten som ikke er begrunnet ut fra avgiftsmessige hensyn bør derfor i størst mulig grad unngås. Fritak fra avgiftsplikt ville medføre at det ikke skal beregnes utgående merverdiavgift av omsetningen, samtidig som den næringsdrivende ville ha fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser til bruk i virksomheten. Et fritak fra plikten til å beregne utgående merverdiavgift ved omsetning av elbiler, samtidig som den avgiftspliktige har fradragsrett for all inngående merverdiavgift (0-sats) ville altså medføre en indirekte form for subsidiering gjennom avgiftssystemet. Å utvide gjeldende merverdiavgiftsfritak for omsetning av elbiler til også å omfatte utleie og leasing ville bidra til ytterligere subsidiering gjennom avgiftssystemet.  

Uansett er spørsmålet om endringer i avgiftssystemet og støtteordninger for  miljøvennlig transport et tema som hører hjemme i de årlige ordinære budsjettprosessene.

Med hilsen
Kristin Halvorsen