Historisk arkiv

Spørsmål nr. 809 til skriftlig besvarelse fra Ivar Kristiansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Tolltjenesten ved Bjørnfjell - åpningstider

Jeg viser til brev av 2. februar 2011 fra Stortingets presidentskap vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Ivar Kristiansen til skriftlig besvarelse:

Tolltjenesten på grenseovergangen ved Bjørnfjell stenger på ukedager kl. 23.00 og åpner kl 08.00. I helger er åpningstidene sterkt redusert. De reduserte åpningstidene skaper betydelige problemer for eksportnæringen, særlig i nordre Nordland og sør Troms. I spesiell grad rammes fiskerinæringen som eksporterer store mengder ferske produkter. Tolltjenestens reduserte åpningstid er svært lite næringsvennlig. Vil statsråden medvirke til at tollbehandlingen ved Bjørnfjell nå kan bli døgnåpen?

Begrunnelse:

For transportnæringen fremstår ofte grenseovergangen ved Bjørnfjell som en "flaskehals." Særlig på vinterstid oppleves grenseovergangen som komplisert. Veien kan være stengt eller glatt som følge av barske klimatiske forhold, noe som selvfølgelig innebærer forsinkelser. For vogntog som ikke rekker frem til grensen og tollbehandling før kl. 23.00 innebærer det at de blir stående til kl. 08.00, når grensen åpnes igjen. I noen tilfeller innebærer det at produkter ankommer sitt bestemmelsessted i Europa kraftig forsinket. Særlig for fiskerinæringen, som sender store mengder fersk fisk over grensen, er den begrensede åpningstiden et stort problem. Konsekvensene blir naturlig nok redusert kvalitet på produktene, samtidig som kostnadene øker kraftig. For fiskerinæringen er problemene særlig stor under vintersesongen, som for villfisk næringen er høysesong. Her er det spesielt viktig at alle eksisterende faktorer legges til rette for at logistikken blir mest mulig fleksibel og håndterbar, slik at næringen kan oppbære lønnsomhet.

Svar:

Før en vare sendes ut av Norge må eksportøren eller transportøren deklarere varen på grensen hos toll- og avgiftsetaten. Det er i dag elleve bemannede landveis grensepasseringssteder. I tillegg er det åtte svenske og finske grensepasseringssteder som utfører tolltjenester på vegne av Norge. Åpningstidene ved grensepasseringsstedene er tilpasset trafikkgrunnlaget og næringslivets behov ved den enkelte grenseovergang.
  
Åpningstidene ved Bjørnfjell grensepasseringssted har vært uendret siden 1988. På hverdager er åpningstidene kl. 08.00 – 23.00, på lørdager kl. 08.00 – 18.00 og på søndager kl. 13.00 – 23.00. De siste ti årene har det vært foretatt flere undersøkelser om trafikken over Bjørnfjell. I 2008 ble det foretatt en trafikktelling som viste at det i gjennomsnitt ble tollklarert 1,27 vogntog i de siste tre timene av åpningstiden. Trafikkgrunnlaget skulle isolert sett tilsi kortere åpningstider enn de som gjelder i dag, men åpningstiden er opprettholdt nettopp av hensyn til næringslivets behov generelt og fiskerinæringen spesielt. Jeg kan på bakgrunn av lavt trafikkgrunnlag og ønske om effektiv ressursutnyttelse ikke se at det på nåværende tidspunkt er behov for å utvide åpningstidene ved Bjørnfjell grenseovergang.

I helt spesielle tilfeller kan næringslivet henvende seg til grenseovergangsstedene for å be om tollekspedisjon utenfor åpningstidene mot et gebyr. Dette praktiseres med tilbakeholdenhet for å unngå ordninger som medfører fast overtid for berørte tjenestemenn. Dette er likevel en mulighet for de firmaer som av ulike grunner, for eksempel vanskelige kjøreforhold, sporadisk ikke skulle rekke fram til grenseovergangen innen stengetid.


Med hilsen
Sigbjørn Johnsen