Historisk arkiv

Svar på spm. 1778 fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Om de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Jeg viser til brev av 22. august 2012 fra Stortingets president vedlagt følgende spørsmål fra stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen til skriftlig besvarelse:

”Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til finansministeren:
Til NRK nyheter 21.08.12 sier SVs finanspolitiske talsmann at etiske retningslinjer for oljefondet må endres for å unngå investering i selskap med næringsvirksomhet i autoritære land. Bakgrunnen er NRK sak om at oljefondet har investert 74 mill kroner i et Canadisk gruveselskap som primært opererer i Eritrea. Planlegger regjeringen å endre de etiske retningslinjene slik at et lands styresett skal legges til grunn, og vil det i så fall også gjelde direkte investeringer fra selskaper hvor den norske stat er direkte eier?”

Svar:
Statens pensjonsfond utland er plassert i enkeltselskaper gjennom aksje- og obligasjonsinvesteringer i de internasjonale finansmarkedene. Utelukkelse av selskaper kan besluttes i henhold til Retningslinjer for observasjon og utelukkelse fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers.

Det er bred politisk enighet om at fondet ikke skal være et virkemiddel i utenrikspolitikken. I tråd med dette er det atferden eller produktene til selskapene fondet er investert i som er utgangspunktet for disse retningslinjene, og ikke regionene eller landene som selskapene har virksomhet i.

Etikkrådet skriver i årsmeldingen for 2011 at ”på menneskerettighetsområdet har forholdene i landene der selskapene opererer, mye å si for sannsynligheten for selskapers medvirkning til menneskerettighetsbrudd.” Spørsmålet om selskapers selvstendige ansvar i for eksempel krig- og konfliktområder har vært tema i flere av de sakene som har vært til behandling. Her viser jeg som eksempel til at selskaper er blitt tatt ut grunnet medvirkning til brudd på folkeretten på bakgrunn av kjøp av fosfat fra Vest-Sahara og oppføring av folkerettsstridige bosettinger på palestinsk område.

Regjeringen har ikke planlagt å endre retningslinjene slik at et lands styresett skal legges til grunn. Det vil fortsatt være en vurdering av selskapenes atferd som er det avgjørende.

Med hilsen

Sigbjørn Johnsen