Historisk arkiv

En robust investeringsstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Finansdepartementet

Sony Kapoor har rett når han i Aftenposten 13. august peker på at norsk økonomi er sårbar overfor en kraftig reduksjon i oljeprisen. Men løsningen er ikke å selge Statens pensjonsfond utlands eierandeler i olje- og gasselskaper, skriver statssekretær Hilde Singsaas.

Sony Kapoor har rett når han i Aftenposten 13. august peker på at norsk økonomi er sårbar overfor en kraftig reduksjon i oljeprisen. Men løsningen er ikke å selge Statens pensjonsfond utlands eierandeler i olje- og gasselskaper.

Vårt viktigste redskap for å håndtere sårbarheten knyttet til oljeprisen er å føre en ansvarlig økonomisk politikk. Gjennom pensjonsfondet reduserer vi oljeavhengigheten ved å omplassere oljeformuen til eierandeler i aksjer og obligasjoner over hele verden.

Fondets investeringer i olje- og gassektoren har liten betydning i denne sammenhengen. Om lag 6 prosent av fondet er investert i olje- og gassaksjer, og dette er en svært liten del av den samlede oljeformuen vår. Derfor viser også beregninger at salg av disse aksjene vil ha liten betydning for vår oljeavhengighet.

Ved å spre investeringene på alle sektorer og i alle deler av verden, blir vi mindre sårbare overfor utviklingen både i enkeltsektorer og enkeltland. Et samlet Storting har derfor sluttet seg til at vi bør videreføre investeringene i olje- og gassektoren.

Når det er sagt, er det gode grunner for å øke miljøvennlige investeringer og investeringer i framvoksende markeder slik Kapoor tar til orde for. Derfor gjør vi begge deler:

Klima er prioritert tema
Finansdepartementet har fått gjennomført et stort forskningsprosjekt om klima sammen med 13 andre investorer. Flere av tiltakene forskerne anbefaler er allerede gjennomført.

Vi har for eksempel opprettet et program for miljørelaterte investeringer. Klimaendringer er også et fokusområde i Norges Banks eierskapsarbeid. Banken har formulert klare forventninger til selskapene på dette området, som brukes i dialogen med selskapene.

Hensynet til miljø skal integreres i hele investeringsvirksomheten, og banken skal legge vekt på energi- og vannforbruk i eiendomsinvesteringene.

Økte investeringer i framvoksende markeder
Vi har også nylig økt investeringene i framvoksende markeder fra 6-10 prosent. Investeringene i disse landene vil fortsette å øke i årene framover, etter hvert som de blir en stadig større del av det globale markedet.

Men hvorfor investerer vi ikke mer i fattige land, spør noen. En viktig årsak er at vi begrenser aksjeinvesteringene til børsnoterte selskaper. I mange av de fattige landene er børsmarkedene lite utviklet. Vi investerer dessuten bare i land hvor vi kan føle en rimelig trygghet for investeringene våre. Det betyr at det må være ordnede forhold og tilstrekkelig grad av stabilitet og åpenhet. Samtidig ser vi at økonomien i mange land er under utvikling. Etter hvert vil flere land derfor kunne tas inn i fondet.

Den strategien vi følger i dag er ikke hugget i stein, men videreutvikles kontinuerlig. Målet er at vi hele tiden skal ligge i front internasjonalt. Det er samtidig et stort ansvar å forvalte folkets felles formue. Derfor går vi skrittvis fram og baserer alle viktige beslutninger på grundige faglige råd.