Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2006

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Pressemelding

Pressemelding

Nr.: 86/2005
Dato: 02.12.2005
Kontakt: Underdirektør Petter Meier 48 00 24 92

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2006

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2006. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år. Den langsiktige forvaltningsplanen for torsk er revidert med sikte på å oppnå et høyere langtidsutbytte fra bestanden.

- Med disse revisjonene har vi nå på plass forvaltningsregimer for sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen. Slike forvaltningsplaner skal ivareta både hensynet til en forsvarlig forvaltning og bidra til stabile rammebetingelser for næringen, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Kontroll

Basert på det sterke fokus som har vært på landinger av uregistrert norsk arktisk torsk i EU-land har kontroll vært et sentralt tema i årets forhandlinger. Norge og EU har fått styrket den delen av avtalen som omhandler kontroll på flere punkter. Partene er enige om at arbeidsgruppen av kontrolleksperter som har arbeidet med kontroll av pelagiske fangster, skal utvide sitt mandat til også å gjelde kampen mot ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU-fiske). I tillegg skal man arbeide for å bedre kontroll med landinger av hvitfisk i Nordsjøen.

- Jeg er tilfreds med at vi har oppnådd aksept for at IUU-fiske er uakseptabelt og er enige om å arbeide for å etablere et robust regime for havnestatskontroll. I tillegg skal partene forsterke samarbeidet vedrørende kontroll med landinger av hvitfisk rundt Nordsjøen og videreføre fokuset på kontroll med pelagiske landinger. Dette er et betydelig steg i riktig retning i vårt arbeid for å oppnå tilfredsstillende kontrollregimer for alt fiske Norge deltar i, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Kvoter

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig og totalkvoten har vært på et meget lavt nivå de siste årene. Kvoten for denne bestanden er redusert ytterligere i 2006 fra 27.300 tonn til 23.205 tonn, noe som er den laveste kvoten noensinne.

Bestanden av nordsjøsild er i god forfatning, men har hatt sviktende rekruttering de tre siste årene. I henhold til den felles forvaltningsplanen er kvoten redusert med 15 % og totalkvoten i 2006 blir 454.780 tonn. Dette er en nedgang på rundt 80.000 tonn i forhold til 2005. Den norske kvoten i Nordsjøen er 131.878 tonn. Den norske kvoten i Skagerrak reduseres fra 12.804 tonn i inneværende år til 10.883 tonn neste år. Også i 2006 vil norske fiskere kunne fiske inntil 50 % av den norske Skagerrak-kvoten på sild i norsk sone av Nordsjøen.

Seibestanden er fortsatt i rimelig god forfatning til tross for en viss nedgang. For å sikre et stabilt langtidsutbytte er partene, i tråd med den felles forvaltningsplanen, derfor enige om å redusere kvoten neste år med 15 %. Totalkvoten i 2006 blir 136.250 tonn, hvorav den norske kvoten er 64.090 tonn.

Kvoten for hyse i Nordsjøen blir redusert fra 66.000 tonn i inneværende år til 51.850 tonn neste år. Dette vil være et viktig bidrag til å beskytte torskebestanden ettersom torsk blir tatt som bifangst i hysefisket i Nordsjøen.

Den norske kolmulekvoten i EU-farvann øker fra 120.000 tonn til 152.442 tonn i 2006.

Situasjonen for bestandene av tobis og øyepål er fortsatt svært vanskelig. For øyepål vil det, som i år, kun bli tillatt med uunngåelig bifangst. I tillegg vil både Norge og EU iverksette spesielle forvaltningstiltak for tobis i 2006.

Den norske blåkveitekvoten ved Grønland vil bli videreført på samme nivå som i inneværende år, det samme er tilfellet med Norges bunnfiskkvote i EU-sonen.

EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 18.920 tonn i 2006.

Den totale norske rekekvoten i Skagerrak og Nordsjøen økes neste år til 10.019 tonn.

Avtaledokumentene: