Historisk arkiv

Kvoteavtale mellom Norge og EU for 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Kontaktperson: Underdirektør Ann Kristin Westberg, tlf. 916 95 372

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2008. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år.

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2008. Partene er også enige om en avtale om fisket i Skagerrak for neste år. - I påvente av råd fra ICES har partene videreført forvaltningsplanene for sei og nordsjøsild. Vi har nå forvaltningsplaner for sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen. Slike forvaltningsplaner skal ivareta både hensynet til en forsvarlig forvaltning og bidra til stabile rammebetingelser for næringen, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

Kontroll

Basert på det sterke fokuset som har vært på kampen mot UUU-fiske, har kontroll også vært et sentralt tema i årets forhandlinger. Norge og EU er enige om at man har oppnådd mye, men at man skal videreføre det gode samarbeidet om kontroll. 

- Jeg er tilfreds med at vi har oppnådd mye for å bekjempe UUU-fiske og at havnestatskontrollen ser ut til å fungere. Vi skal fortsette vårt arbeid for å oppnå tilfredsstillende kontrollregimer for alt fiske Norge deltar i, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen. Hun roser EU-Kommisjonens konstruktive holdning i denne saken. 

Kvoter

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig og totalkvoten har vært på et lavt nivå de tre siste årene. Det er likevel tegn som tyder på at 2005-årsklassen kan bidra til vekst i gytebestanden. Norge og EU er enige om å styrke samarbeidet for å innføre tiltak som kan bedre beskatningsmønsteret i Nordsjøen, herunder innføring av mer selektive redskaper og redusert utkast. Dette er svært viktig for å sikre at det reelle uttaket er forsvarlig. Kvoten i 2008 blir på 22.152 tonn. 

Bestanden av nordsjøsild er i brukbar forfatning, men har hatt sviktende rekruttering de fem siste årene. I henhold til forvaltningsregelen skal kvoten reduseres med maksimalt 15 prosent. På grunn av den svake rekrutteringen er partene bekymret for bestanden og vedtok derfor en kvote på 201.277 tonn, noe som er en reduksjon på 41 prosent. Dette er en nedgang på 139.835 tonn i forhold til 2007. Den norske andelen av kvoten er 58.356 tonn. 

Seibestanden er i god forfatning. For å sikre at bestanden fortsatt holdes på et høyt nivå er partene enige om å holde seg til forvaltningsplanen. Dette innebærer likevel en økning i kvoten neste år på 15 prosent og tyder på at lavt fiskepress gir høyere kvoter på sikt. Totalkvoten i 2008 blir 135.990 tonn, hvorav den norske kvoten er 70.668 tonn. 

Kvoten for hyse i Nordsjøen blir redusert fra 54.640 tonn i inneværende år til 46.444 tonn neste år. Dette er i henhold til forvaltningsplanen og vil være et viktig bidrag til å beskytte torskebestanden ettersom torsk blir tatt som bifangst i hysefisket i Nordsjøen. Den norske kolmulekvoten i EU-farvann blir på 108.000 tonn i 2008. Situasjonen for bestandene av tobis og øyepål er lysere enn på lenge, men heftet med usikkerhet. Norge og EU har avtalt å gjennomføre et felles opplegg med forsøksfiske for tobis i 2008. 

Den norske blåkveitekvoten ved Grønland er noe øket i forhold til inneværende år, mens bunnfiskkvoten i EU-sonen er noe redusert. 

EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 17.057 tonn i 2008. 

Den norske sildekvoten i Skagerrak minker fra 9.251 tonn i inneværende år til 6.892 tonn neste år. I 2008 vil norske fiskere kunne fiske inntil 30 prosent av den norske Skagerrak-kvoten på sild i norsk sone av Nordsjøen. 

Den totale norske rekekvoten i Skagerrak og Nordsjøen er øket med 400 tonn til 9.731 tonn.