Historisk arkiv

Forvaltning av hummer – nye reguleringsbestemmelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har nå besluttet hvilke nye reguleringsbestemmelser som skal gjelde for fangst av hummer. På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke vil det bli tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober til og med 30. november, mens fisketiden for resten av landet vil være 1. oktober til og med 31. desember. Yrkesfiskere vil kunne fiske med inntil 100 teiner, mens fritidsfiskere får en begrensning på 10 teiner per person og per fartøy.

Fiskeri- og kystdepartementet har nå besluttet hvilke nye reguleringsbestemmelser som skal gjelde for fangst av hummer. På kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Sogn og Fjordane fylke vil det bli tillatt å fange hummer i perioden fra 1. oktober til og med 30. november, mens fisketiden for resten av landet vil være 1. oktober til og med 31. desember. Yrkesfiskere vil kunne fiske med inntil 100 teiner, mens fritidsfiskere får en begrensning på 10 teiner per person og per fartøy.

Rognhummer blir nå fredet. Det innføres også et generelt krav om 60 mm fluktåpninger i hummerteiner, slik at undermåls hummer selv kan ta seg ut av redskapet. I tillegg innføres krav om at fritidsfiskere må ha 80 mm fluktåpning i krabbeteiner. Det innføres samtidig et felles minstemål for hummer i hele landet, fastsatt til 25 cm totallengde eller 9 cm ryggskjoldlengde. For kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke innebærer dette at minstemålet økes fra 24 cm.

For å oppnå et bedre vern av hummeren innføres det også et generelt forbud mot bruk av torskeruser på kyststrekningen fra svenskegrensen til og med Møre og Romsdal fylke i perioden fra 1. mai til 31. desember. Manntallsførte fiskere kan gis dispensasjon fra dette forbudet, mens fritidsfiskere gis anledning til et begrenset fiske med torskeruser i perioden 1. oktober til 31. desember – begrenset slik at det samlet ikke kan nyttes mer enn 10 torskeruser og hummerteiner pr. person og pr. fartøy.

– Formålet med de nye bestemmelsene er å bygge opp bestanden av hummer langs norskekysten. Det er et forvaltningsmål å innen 10 år få bestanden opp på et nivå som gir minst 10 hummer per 100 teinedøgn i hele utbredelsesområdet. Det totale uttaket av hummer må kartlegges best mulig, og for å fremskaffe nødvendige data vil det bli behov for å etablere gode rapporteringsordninger for både yrkes- og fritidsfiskere. Det har også vært viktig for oss å komme frem til et reguleringsopplegg som innebærer at det holdes åpent for et begrenset hummerfiske mens bestanden bygges opp, sier statssekretær Vidar Ulriksen.

Forskriften trer i kraft 15. september 2008.

Kontakt: Pressevakt 22 24 66 99