Historisk arkiv

Gjennombrudd om utkast i fiskeriforhandlingene mellom Norge og EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Norge og EU er enige om en bilateral fiskeriavtale for 2009. - Utkast av fisk har vært den viktigste saken under årets forhandlinger. At Norge og EU nå har blitt enige om en rekke tiltak for å redusere utkast av fisk er et viktig gjennombrudd, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen.

 - I dag har Norge og EU ulike regimer for forvaltning av fiskeriene. Norge har et utkastforbud som betyr at fisk som tas opp av havet må bringes på land. EU har derimot et utkastpåbud. Påbudet innebærer at den fisken en EU-fisker fanger, men ikke har kvote på - eller som er under den lovlige minstestørrelsen - må kastes over bord. Jeg er svært glad for at EU vil vurdere et utkastforbud i forbindelse med gjennomgangen av EUs felles fiskeripolitikk innen 2012, sier Pedersen.

I tillegg til et utkastforbud har Norge i forhandlingene fokusert på samarbeid om felles tiltak som kan redusere uønsket fangst og risikoen for utkast betydelig allerede i 2009:

  • EU har gått med på å innføre forbud mot high-grading fra 1. januar 2009. High-grading er en praksis hvor fiskerne kaster ut fisk av rene økonomiske hensyn, og er ikke tillatt i Norge.
  • Norge og EU er enige om å etablere et system for stenging og åpning av fiskefelt i Nordsjøen. Hensikten er å beskytte yngel, ungfisk og gytefelt.
  • Utenlandske fartøy som fisker i Norge vil nå disponere et kvotegrunnlag som er tilpasset den sannsynlige fangstsammensetningen i de områdene fartøyet fisker. For eksempel må et fartøy ha kvote på sei for å kunne fiske i områder hvor det fanges mye sei. 
  • Norge krever at all fisk som tas i norske farvann må landes uavhengig av
    hvilken havn som benyttes. Fartøy som bryter dette risikerer å nektes lisens til å fiske i norske farvann.

- Jeg vil gi ros til EU-kommisjonær Joe Borg. På møtet vi hadde tidligere i november var utkast en hovedsak og jeg er overbevist om at Borgs personlige engasjement har bidratt til de framskrittene vi har gjort, sier Pedersen.

Forvaltningsplaner
I tråd med råd fra det internasjonale råd for havforskning (ICES) har partene blitt enige om reviderte forvaltningsplaner for sei og nordsjøsild. Partene har også blitt enige om en gjenoppbyggingsplan for torsk som skal bringe bestanden opp på et bærekraftig nivå. Det er nå forvaltningsplaner for sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen.

Kvoter
Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig og totalkvoten har vært på et lavt nivå de siste årene. Det er likevel tegn som tyder på at 2005-årsklassen kan bidra til vekst i gytebestanden. Basert på enigheten om tiltak for å redusere utkast ble Norge og EU enige om en torskekvote på 28 798 tonn i 2009. 

Bestanden av nordsjøsild har hatt sviktende rekruttering de seks siste årene. Partene har utarbeidet en ny forvaltningsplan. Basert på den nye forvaltningsplanen har partene vedtatt en kvote på 171 000 tonn i 2009, noe som er en reduksjon på 30 227 tonn fra 2008.

Seibestanden er i god forfatning. For å sikre at bestanden fortsatt holdes på et høyt nivå ble partene enige om å revidere forvaltningsplanen i tråd med råd fra ICES. Dette innebærer en kvote i 2009 på 125 934 tonn, mot 135 900 i år. Den norske kvoten blir på 65.486 tonn.

Kvoten for hyse i Nordsjøen blir på 42 110 tonn, noe som er i tråd med forvaltningsplanen. Den norske kolmulekvoten i EU-farvann blir på 63 200 tonn i 2009. Norge og EU har avtalt å gjennomføre et felles opplegg med forsøksfiske for tobis i 2009.

Den norske blåkveitekvoten ved Grønland og bunnfiskkvoten i EU-sonen er videreført på samme nivå som inneværende år.

EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 19 324 tonn i 2009.

Den norske sildekvoten i Skagerrak minker fra 6892 tonn i inneværende år til 5032 tonn neste år. I 2009 vil norske fiskere kunne fiske inntil 20 prosent av den norske Skagerrak-kvoten på sild i norsk sone av Nordsjøen.

Den totale norske rekekvoten i Skagerrak og Nordsjøen er på 10 395 tonn.


Kontakt: Pressevakt 22 24 66 99