Historisk arkiv

Norge og EU har inngått en kvoteavtale for 2010 og en langsiktig avtale om forvaltningen av makrell

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Jeg er svært glad for disse avtalene, og at vi sammen med EU har lagt en vanskelig høst bak oss. Nå kan vi i fellesskap se framover og løse nye utfordringer. Vi har forhandlet med EU i mange runder denne høsten, men utfordringene var så vanskelige at vi måtte gjenoppta forhandlingene i januar. At vi nå har avtalene på plass har stor betydning for næringen i Norge og EU. De kan nå fortsette sin viktige verdiskapning under stabile rammer, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

- Jeg er svært glad for disse avtalene, og at vi sammen med EU har lagt en vanskelig høst bak oss. Nå kan vi i fellesskap se framover og løse nye utfordringer. Vi har forhandlet med EU i mange runder denne høsten, men utfordringene var så vanskelige at vi måtte gjenoppta forhandlingene i januar. At vi nå har avtalene på plass har stor betydning for næringen i Norge og EU. De kan nå fortsette sin viktige verdiskapning under stabile rammer, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I tillegg til den bilaterale fiskeriavtalen mellom Norge og EU har partene inngått en langsiktig, bilateral avtale om makrell. Denne avtalen regulerer viktige forhold som fordelingen mellom partene av den totale makrellkvoten Norge og EU har til disposisjon, og spørsmål om gjensidig soneadgang i partenes fiske etter makrell. - Dette gir forutsigbarhet og stabilitet for næringene i Norge og EU, og representerer et stort fremskritt, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen.  Avtalen legger til grunn at totalkvoter baseres på den forvaltningsstrategi som kyststatene til enhver tid måtte vedta. Avtalen forplikter også partene til å arbeide for å få på plass en kyststatsavtale som inkluderer andre parter. Dette arbeidet vil fortsette i mars.

Den årlige bilaterale avtalen er omfattende og gir gjensidige fiskemuligheter for en rekke fiskebestander. Vi har forvaltningsplaner for sild, sei, hyse og torsk i Nordsjøen, basert på råd fra det internasjonale råd for havforskning. Kvotene er vedtatt i tråd med disse planene. Slike forvaltningsplaner skal ivareta både hensynet til en forsvarlig forvaltning og bidra til stabile rammebetingelser for næringen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Norge og EU er enige om at man har oppnådd mye vedrørende kontroll av fiskeriene. - Vi skal fortsette å styrke vårt arbeid for å oppnå tilfredsstillende kontrollregimer for alt fiske Norge deltar i, sier Berg-Hansen.   

Situasjonen for torsk i Nordsjøen er fremdeles vanskelig og kvoten på 33 552 tonn er vedtatt i henhold til gjenoppbygningsplanene som partene ble enige om i fjor. Norge og EU er enige om å styrke samarbeidet for å innføre tiltak som kan bedre beskatningsmønsteret i Nordsjøen, herunder innføring av mer selektive redskaper og redusert utkast. Bestanden av nordsjøsild er i brukbar forfatning, men har hatt sviktende rekruttering de siste årene. Derfor ble en ny forvaltningsplan vedtatt i fjor som er konsistent med føre-var prinsippet. I henhold til forvaltningsregelen er kvoten satt til 164 300 tonn. Den norske kvoten er på 47 647 tonn.

Seibestanden er i god forfatning. For å sikre at bestanden fortsatt holdes på et høyt nivå er partene enige om å holde seg til forvaltningsplanen. Dette innebærer en reduksjon i kvoten neste år på 15%. Totalkvoten i 2010 blir 106 908 tonn, hvorav den norske kvoten er 56 592 tonn.

Kvoten for hyse i Nordsjøen blir redusert 15% til 35 798. Dette er i henhold til forvaltningsplanen og vil være et viktig bidrag til å beskytte torskebestanden ettersom torsk blir tatt som bifangst i hysefisket i Nordsjøen. Den norske kolmulekvoten i EU-farvann blir på 59 900 tonn i 2010. Norge og EU har avtalt å gjennomføre et forsøksfiske for tobis i 2010.
Den norske blåkveitekvoten ved Grønland, bunnfiskkvoten i EU-sonen videreføres. EUs torskekvote i norsk sone i Barentshavet blir 20 050 tonn i 2010.