Historisk arkiv

Enighet om norsk-russisk fiskeriavtale for 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland bygger på gjensidig tillit og vilje til å finne løsninger. Samarbeidet har lange tradisjoner, og gjennom ansvarlig, langsiktig og bærekraftig forvaltning har partene i fellesskap lagt grunnlaget for en sterk bestandssituasjon og vekst i de fleste kvotene for 2012, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en kommentar til at det i dag ble undertegnet en protokoll ved avslutningen av den 40. sesjon av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon.

Jørn Krog og Vasilij Igorevitsj Sokolov undertegnet protokollen ved avslutningen av den 40. sesjon av Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon. Foto: Anette Aase, Fiskeridirektoratet 
Årets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon ble avholdt i Kaliningrad, og protokollen ble undertegnet av departementsråd Jørn Krog og nestlederen for det føderale fiskeribyrået, Vasiliy Sokolov. (Foto: Anette Aase, Fiskeridirektoratet)

Det norsk-russiske fiskerisamarbeidet har gjennom mer enn 30 år utviklet seg til et omfattende og tett samarbeid for å sikre en ansvarlig forvaltning av fellesbestandene i Barentshavet. Kvotene som er fastsatt for 2012 er i tråd med føre-var-prinsippet og trygt innenfor bærekraftige rammer. Avtalen inneholder også tekniske reguleringer for utøvelsen av fisket, kontrolltiltak og forskningssamarbeid.

Allerede under forhandlingenes første dag ble partene enige om totalkvotene.

Totalkvoten for nordøst-arktisk torsk i 2012 settes til 751 000 tonn. Dette er en økning på 48 000 tonn fra 2011. Totalkvoten av torsk fordeles mellom Norge, Russland og tredjeland etter samme mønster som tidligere år. Norges kvote for neste år vil være 339 857 tonn, inkludert kysttorsk og forskningsfangst. Dette er en økning på ca 20 000 tonn.

Hysebestanden er i god forfatning, og totalkvoten for 2012 på 318 000 tonn innebærer en økning på 15 000 tonn fra 2011. Den norske kvoten vil være på 153 253 tonn, inkludert forskningskvoten, en økning på 4503 tonn.

Loddekvoten for 2012 er satt til 320 000 tonn, det er en reduksjon på 16% fra 2011. Bestanden av Barentshavlodde forvaltes etter en høstingsregel som skal sikre en gytebestand på minst 200 000 tonn og kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

I tillegg til den norske kvoten på 191 000 tonn inklusiv forskningsfangst, var partene enige om et kvotebytte som innebærer at Norge får ytterligere 30 000 tonn lodde mens Russland får 10 000 tonn nvg-sild. Dette innebærer en samlet norsk loddekvote i 2012 på 221 000 tonn.

Totalkvoten for blåkveite i 2012 økes med 3000 tonn til 18 000 tonn.

Partene er enige om å etablere en arbeidsgruppe som skal utarbeide retningslinjer for fiskerikontroll i Barentshavet og Norskehavet.

På årets møte ble det felles nettstedet www.jointfish.com åpnet. Nettstedet skal formidle kunnskap om fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland gjennom fakta om kommisjonens historie, funksjon, virkeområde og om forskningen som ligger til grunn for den felles fiskeriforvaltningen.

Det er et omfattende forskningssamarbeid mellom Norge og Russland om levende marine ressurser og økosystemet i Barentshavet. Dette samarbeidet gir grunnlaget for forvaltningen av ressursene, og partene ble enige om det felles norsk-russiske forskningsprogrammet for 2012.

 
Kontakt: Pressevakttelefonen 22 24 66 99

 

Vedlegg (pdf-format):

Protokoll 40.sesjon Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon 2011

VEDLEGG 1a: DELEGASJONSLISTE NORGE, på den 40. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 1b:RUSSISKE DELTAKERE på den 40. sesjon i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon

VEDLEGG 2 - DAGSORDEN FOR 40. SESJON I DEN BLANDETE NORSK-RUSSISKE FISKERIKOMMISJON, KALININGRAD, 10–14. OKTOBER 2011

VEDLEGG 3 - OVERSIKT OVER FORDELING AV KVOTER MELLOM NORGE, RUSSLAND OG TREDJELAND ( I TONN) I 2012

VEDLEGG 4 FORDELING AV TREDJELANDSKVOTEN AV TORSK, HYSE OG BLÅKVEITE I 2012 (I TONN)

VEDLEGG 5 - KVOTER I 2012 FOR GJENSIDIG FANGST AV TORSK, HYSE, LODDE OG BLÅKVEITE FOR NORGE OG RUSSLAND I DE TO LANDS ØKONOMISKE SONER (I TONN)

VEDLEGG 6 - KVOTER (KVANTA) TIL RUSSLAND I NORGES ØKONOMISKE SONE OG TIL NORGE I RUSSLANDS ØKONOMISKE SONE (I TONN) I 2012

VEDLEGG 7 - TEKNISKE REGULERINGSTILTAK OG FELLES OMREGNINGSFAKTORER FOR FISKEPRODUKTER

Appendix 8 - REPORT OF THE WORKING GROUP ON SEALS

Vedlegg 9: FRA MØTET I DET PERMANENTE UTVALG FOR FORVALTNINGS- OG KONTROLLSPØRSMÅL PÅ FISKERISEKTOREN I MURMANSK 12. - 14. SEPTEMBER 2011

Appendix 10 - JOINT RUSSIAN – NORWEGIAN SCIENTIFIC RESEARCH PROGRAM ON LIVING MARINE RESOURCES IN 2012 
Request on by-catches of pelagic species

VEDLEGG 11 - KONTROLLTILTAK

Vedlegg 12 - Forvaltningsregler for torsk, hyse og lodde

Vedlegg 13a (excel-format) - Norsk statistikk 2010
Vedlegg 13b (excel-format) - Russisk statistikk 2010

Vedlegg 14: Norsk-russisk midlertidig forenklet ordning for utstedelse av lisenser for hverandres fiskefartøyer

Vedlegg 15 - Fangstdagbok

Vedlegg 16 - Principal agreements in the framework Joint Russian-Norwegian Fisheries Commission over 2008-2011