Historisk arkiv

Kvote for fangst av vågekval i 2012

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystministeren har fastsett ein kvote på 1286 dyr i vågekval-fangsten i 2012.

Kvoten er den same som for 2011. Det vil også i 2012 verre fri fangst i alle fangstområda.

Kvoten er sett med utgangspunkt i berekningsmodellar som er utarbeidde av vitskapskomiteen i Den internasjonale kvalfangstkommisjonen (IWC).

- Vi har med dette fastsett ein kvote som gir fullgod sikkerheit for berekraftig fangst
på vågekvalbestanden, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen, og strekar under at vi også legg til rette for vidare stabilitet og gode rammevilkår for kvalfangstnæringa.