Historisk arkiv

Områdebaserte tiltak i Tvedestrand kommune for å auke kunnskapen om lokale marine ressursar

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag fastsett forskrift om ei tidsavgrensa soneinndeling av sjøområda i Tvedestrand kommune. Med dette blir det innført fangstavgrensingar i enkelte lokale område.

Fiskeri- og kystdepartementet har i dag fastsett forskrift om ei tidsavgrensa soneinndeling av sjøområda i Tvedestrand kommune. Med dette blir det innført fangstavgrensingar i enkelte lokale område.

–I Noreg har vi ein sterk tradisjon for nasjonal forvaltning av marine ressursar. Men for å utvikle kunnskapen om verknadene fiskeria har på lokale bestandar treng vi også å samle erfaringar frå lokalt tilpassa reguleringstiltak. Fangstavgrensingane i Tvedestrand kommune er resultat av eit nybrottsarbeid når det gjeld lokal medverknad i forvaltninga av kystnære ressursar, seier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Med denne forskrifta blir det oppretta fire bevaringssoner for å beskytte spesielle artar (hummar, østers og torsk) innan sjøområda til Tvedestrand kommune. I desse områda er det berre lov å fiske med handreiskapar. I tillegg er det oppretta ei sone der alt fiske er forbode, med unntak for fiske etter strandkrabbar.

Soneinndelinga er gjort som del av forskingsprosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdiar i kystsona”, der det sidan starten i 2009 er gjennomført ei grundig kartlegging av sjøområda i kommunen.

Soneforslaga har vore til høyring både lokalt og nasjonalt og forskingsprosjektet skal vare i fem år.

Les meir soneinndelinga her

Kart over indre bevaringssone

Kart over ytre bevaringssone

Kontakt pressevakttelefon FKD 22 24 66 99