Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Mer fleksibilitet til fiskeoppdretterne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet sender i dag på høring forslag til endring i produksjonsreguleringssystemet for lakse- og ørretoppdrett. – Jeg har vært opptatt av å finne løsninger som bidrar til mer bearbeiding av den fisken vi allerede har. Med dette forslaget legger vi til rette for mer verdiskaping og mer aktivitet i kystsamfunnene. Endringen vil kunne gi oppdretterne mulighet til jevnere uttak av fisk gjennom året. Dette vil bidra til kontinuerlig aktivitet på slakterier og videreforedlingsanlegg, og de ansatte der kan være i arbeid hele året, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Dagens krav er at stående biomasse av laks og ørret (antall tonn fisk i sjø) ikke på noe tidspunkt kan overstige den tildelte biomassen som følger av tillatelsen. Departementets forslag innebærer at det er gjennomsnittlig stående biomasse i den til enhver tid siste 12-månedersperioden som ikke kan overstige den tildelte biomassen som følger av tillatelsen.

Departementets forslag bygger bl.a. på en rapport fra en arbeidsgruppe høsten 2012 som gikk inn for rullerende gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse (MTB). Kontali analyse og Sintef fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet foretatt en tilleggsutredning av de samfunnsøkonomiske og miljømessige konsekvensene av forslaget. De konkluderer bl.a. med at ordningen kan gi økt fleksibilitet for enkeltoppdrettere, og anslår at rullerende gjennomsnittlig MTB på sikt kan gi et marginalt økt produksjonspotensial (mindre enn 5 pst.). De miljømessige konsekvensene er vurdert til å være små.

Departementet ber om innspill til fire ulike innretninger av produksjonsreguleringssystemet:

  1. O-alternativet hvor vi beholder dagens ordning
  2. Innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB med samme størrelse på tillatelses-MTB som i dag
  3. Innføring av rullerende gjennomsnittlig MTB med reduksjon i tillatelses-MTB som tilsvarer antatt økning i potensiell produksjon, f.eks. 5 pst.
  4. Valgfritt for enkeltaktører om de vil fortsette med dagens ordning eller gå over til rullerende gjennomsnittlig MTB med reduksjon i tillatelses-MTB på f.eks. 5 pst.

Høringsfrist 6. januar 2014.

Til toppen