Historisk arkiv

Høringskonferansen i Svolvær

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

- Fiskeriene har vært viktige for Norge og for denne landsdelen. Jobben til en fiskeri- og kystminister er å sikre at det kan fiskes i framtiden også. Jeg ønsker å lage gode rammer for fiskerinæringa og sørge for at fisket kan gi levebrød og ikke minst mat for nye generasjoner. Jeg vil understreke at dette ikke er en sak som enten er svart eller hvit, men det dreier seg om vanskelige avveininger. Utvikling og utnytting av ressursene (natur, fisk, olje) og hensynet til kystbefolkninga vil være sentrale elementer i vurderingene. Og langsiktighet og risiko er begge viktige dimensjoner i dette, sa fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i sitt innlegg under høringskonferansen i Svolvær.

- Barentshavet og områdene utenfor Lofoten har vært, og er, et rikt matkammer. Forvaltningsplanenes kongstanke er å sikre sameksistens av næringene innenfor naturens tålegrenser. Vi må forvalte det på en langsiktig og ansvarlig måte. Vi er avhengig av at høstinga fra havet skjer innenfor bærekraftige rammer. Innenfor disse rammene har jeg tro på at mye positiv næringsutvikling kan skje, sa fiskeri- og kystministeren.

- Dagen i dag – 8. juni – er Verdens havdag. At høringskonferansen er lagt til denne merkedagen gir konferansen en internasjonal ramme – siden FNs havdag markeres over hele verden på denne dagen. Grensene som ikke synes under vann, fordrer internasjonalt samarbeid. Jeg vil gjerne trekke fram det viktige forskningssamarbeidet vi har med russerne. Jeg er glad for at arbeidet med forvaltningsplanen for Barentshavet bare har bidratt til et enda nærmere samarbeid med Russland. Jeg vil bruke høringsperioden til å lytte aktivt, og ta med meg innspillene i den videre politiske prosessen, sa Lisbeth Berg Hansen.

Les statsrådens innlegg