Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Åpningen av Svelvik farledprosjekt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Tale av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen ved åpningen av Svelvik farledprosjekt.

Åpningen av Svelvik farledprosjekt


Av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, 12. juni 2006

Som havneminister er jeg i dag glad for å delta på markeringen av at Svelvikstrømmen nå er ferdig utdypet. Dette er en gledens dag for sjøfarende, for regionen og Drammen havn.

Drammen havn har som kjent lange tradisjoner og i årenes løp har det blitt gjennomført flere forbedringstiltak for å gjøre Svelvikstrømmen til en farled, som er godt nok dimensjonert for trafikken inn til Drammen havn. Allerede i 1914 omtaler det tidligere Havnevesenet, nå Kystverket, et større arbeid med å utbedre Svelvikstrømmen.

Den sterke strømmen i leia gjør seilasen med store skip gjennom Svelvikstrømmen krevende. I 2004 ble gods på 2,8 millioner tonn fraktet gjennom leia. Samtidig var det flere store skip som ikke kunne gå fullastet gjennom strømmen på grunn av forholdene. Dette kombinert med at Drammen havn har store utvidelsesplaner og at trafikken er økende, styrket i sin tid begrunnelsen for en utdyping.

Nye Svelvikstrømmen

Arbeidet med utbedringene av Svelvikstrømmen har kostet 131 millioner kroner. Utgiften er stor,men jeg vil i dag understreke at resultatet av prosjektet er imponerende. Dybden av leia er økt fra 10 til 12 meter. Bredden er økt til 120 meter i hele 2.9 kilometer. For å unngå fare for utrasing er bredden redusert til 90 meter gjennom Svelvik sentrum. Utbedringene betyr at skip på 280 meters lengde, 40 meters bredde og 10 meters dybde kan passere. Totalt er det fjernet 840 000 kubikkmeter fast masse.

Samlet sett vil utbedringene som nå er gjort bidra til å oppfylle Kystverkets hovedmål om en sikker seilas. I tillegg øker tiltaket fremkommeligheten og bidrar til å redusere samfunnets transportkostnader.

Sikkerhet i arbeidet

Jeg vet at det har vært mange utfordringer knyttet til prosjektet og at sikkerheten for mannskapet ble satt i fokus. Sterk strøm og vanskelige isforhold om vinteren har vært en av utfordringene. Det ble også iverksatt store tiltak for å finne britiske miner fra den andre verdenskrig. Forsvaret og private firma foretok minesøk, med resultater. Totalt ble det funnet 4 miner som ble kontrollert detonert av Forsvaret. Til sammen 11 millioner kroner ble brukt til dette arbeidet.

Alle farer tatt i betraktning, arbeidet ble gjennomført uten alvorlige ulykker. Dette gjør det spesielt gledelig for meg å stå her i dag.

Miljøhensyn og lokalbefolkningen

Undersøkelser viste at stabiliteten av Batteriøya var lav og utdypingen kunne føre til en forverring av sikkerhet av øya. Kystverket har derfor gjennomført en erosjonssikring for den delen av Batteriøya som ville påvirkes av utdypingsprosjektet. For at hele strandlinjen skulle oppnå tilfredsstillende sikkerhet, har Drammen havn finansiert resten av dette arbeidet. Naturperlen Batteriøya fremstår derfor i dag med tilfredsstillende sikkerhet til glede for Svelvik kommune og dens innbyggere.

Under utbedringene ble det gjennomført analyser av bunnen som viste en konsentrasjon av miljøgifter enkelte steder i mudringsområdet. Sedimentene i disse områdene ble først mudret og lagt på 100 meters dyp i Dramstadbukta. Deretter ble massene dekket med renere masser. Det skal nå gjennomføres endelige målinger for å dokumentere at kravet for tildekking er oppfylt.

Av andre miljøhensyn som er tatt i arbeidet med leia, vil jeg påpeke at særlige tiltak ble gjennomført for ikke å forstyrre laks, ørret og annen fisk på vandring gjennom strømmen. Det ble ikke arbeidet i tidsrommet 1. juni til 15. september. I mai, juni og september ble det kun mudret i den sørlige delen av tiltaksområdet, i stor avstand fra innsnevringen i leia.

Jeg vil i dag også understreke at mudringsarbeidet har til tider vært en utfordring for lokalbefolkningen. Aktiviteten i området har medført støy og andre ulemper. I motsetning til utdypingsarbeid i ei fiskerihavn, er det her nødvendigvis ikke lokalbefolkningen som høster gevinsten av utdypingsarbeidet, men havna som ligger et stykke her i fra. Vi er derfor glade for at vi i samarbeid med Drammen havn har bidratt til å sikre den flotte Batteriøya. Den fremstår nå som en naturperle for lokalbefolkningen og regionen. Håper øya blir brukt aktivt av alle til rekreasjon og kulturelle opplevelser.

Avslutningsvis vil jeg takke Kystverket og Secora for et vel gjennomført oppdrag. Jeg vil takke kommunen og lokalbefolkningen for den tålmodighet som er utvist i de 3 årene prosjektet har vart. Det er en glede å ønske Drammen havn lykke til med den utvidede farleden og med videreutvikling av havna. Det er godt å vite at større skip nå kan passere Svelvikstrømmen på en sikker måte.