Historisk arkiv

Vil redusere ventelistene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener Riksrevisjonens rapport viser hvor viktig det er å finne treffsikre tiltak for å få ned ventelistene. – Rapporten om økonomistyring i helseforetakene viser dessverre at ventetiden har økt. Jeg ser alvorlig på utviklingen og vil gi kampen mot ventelister høy prioritet, sier Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener Riksrevisjonens rapport viser hvor viktig det er å finne treffsikre tiltak for å få ned ventelistene. – Rapporten om økonomistyring i helseforetakene viser dessverre at ventetiden har økt. Jeg ser alvorlig på utviklingen og vil gi kampen mot ventelister høy prioritet, sier Strøm-Erichsen.

Ventetidene for rettighetspasienter har økt fra 2006 til 2008. Innen somatikk har ventetiden økt med fire dager fra 2006 til 2008.

Om lag to tredjedeler av alle pasienter som behandles på sykehus mottar øyeblikkelig hjelp og kommer dermed inn uten ventetid og er ikke en del av ventelistestatistikken. Økningen i ventetid ikke går utover pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp.

Når det gjelder forskjellene mellom regionene viser statsråden til at Helsedirektoratet sammen med de regionale helseforetakene har utarbeidet en prioriteringsveileder.

 Veilederne vil være et viktig verktøy for å sikre likere behandling og at pasienter mottar den helsehjelpen de har rett til, sier Strøm-Erichsen.

Viktig med ledelsesoppmerksomhet

Statsråden viser også til at de regionale helseforetakene gjennom flere år har hatt mangelfull og ulik kvalitet i rapporteringen til Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi følger dette tett og har utarbeidet og implementert en rapporteringsmal for årlig melding som vil standardisere rapporteringen fra de regionale helseforetakene og tydeliggjøre hvorvidt kravene i oppdragsdokumentet er oppfylt.

Rapport om kontroll med forvaltningen av statlige selskaper

Helse- og omsorgsdepartementet er enig med Riksrevisjonen i at det er viktig at helseforetakene oppnår økonomiske resultater som kan bidra til å finansiere nødvendige investeringer i bygg og nytt utstyr. Dette er også viktig for å kunne ta i bruk nye behandlingsmetoder og for å kunne avsette nødvendige midler til utvikling og forskning. 

 Jeg er derfor svært glad for den positive resultatmessige utviklingen i helseforetakene de siste årene og at tre av fire regionale helseforetak nå varsler at de vil nå eiers resultatkrav i 2009.

Riksrevisjonens undersøkelse viser at både de regionale helseforetakene og helseforetakene opplever at det har blitt en bedre og mer systematisk økonomisk rapportering og oppfølging de siste årene.

 Riksrevisjonens undersøkelse bekrefter at det langsiktige arbeidet med å oppnå god økonomistyring i helseforetakene nå begynner å bære frukter. Det er imidlertid viktig at dette arbeidet fortsatt gis høy prioritert og at en nå griper fatt i Riksrevisjonens funn, sier Strøm-Erichsen.