Historisk arkiv

Historisk arkiv

Regjeringen ønsker bred debatt om ruspolitikken

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Stoltenbergutvalgets rapport er nå sendt på høring. Rapporten tar opp en rekke viktige temaer – fra forebygging til behandling av rusavhengighet.

Stoltenbergutvalgets rapport er nå sendt på høring. Rapporten tar opp en rekke viktige temaer – fra forebygging til behandling av rusavhengighet.

- Jeg oppfordrer brukere, pårørende, lokalpolitikere og fagfeltet til å lese Stoltenbergutvalgets rapport. Den er godt skrevet og kommer med 22 konkrete forslag. Regjeringen ønsker å høre alle parters syn på forslagene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
 
Stoltenbergutvalget leverte sin rapport i juni. Utvalget har foreslått en rekke tiltak innen behandling og oppfølging. Et viktig forslag er etablering av statlige mottaks- og oppfølgingsenheter (MO) over hele landet. Formålet er å sikre rask tilgang til hjelp og samle mottak, behandling og individuell oppfølging. Et knapt flertall i utvalget går inn for et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR. Utvalget forslår også alternative reaksjonsformer til straff ved bruk og besittelse av narkotika.

Høringen skal bidra til en bred dialog med brukere, pårørende, fagfeltet og kommunene før saken legges frem for Stortinget. Høringen skjer i samråd med Justis- og politidepartementet.

Regjeringen har besluttet å forlenge Opptrappingsplanen for rusfeltet med to år og framlegge en egen stortingsmelding om ruspolitikken i løpet av 2011. For å sikre en grundig gjennomgang av Stoltenbergutvalgets rapport vil høringen inngå som en del av forarbeidet til stortingsmeldingen.

Regjeringen foreslår å styrke rusfeltet med 100 millioner kroner for 2011.
Dette kommer i tillegg til tidligere bevilgninger, og innebærer at denne regjeringen har økt innsatsen på rusfeltet med en milliard kroner siden 2005.

Høring – Stoltenbergutvalget: Rapport om narkotika