Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Forslag til sterkere rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Forslaget vil stimulere kommunene til å organisere praktisk bistand på nye måter og bidra til større valgfrihet og brukermedvirkning.

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt på høring forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Forslaget vil stimulere kommunene til å organisere praktisk bistand på nye måter og bidra til større valgfrihet og brukermedvirkning.

BPA er en alternativ måte å organisere tjenesten ”praktisk bistand og opplæring” på. Ordningen setter brukeren i bedre stand til å greie seg selv og gir mulighet for et mer aktivt liv knyttet til bl.a. utdanning, arbeid og familie. Brukeren har egne, faste assistenter som vedkommende har arbeidslederansvaret for. Dette gir mulighet for brukeren til selv å bestemme hva assistenten kan gjøre og hvor og når hjelpen skal gis. Målet er at brukeren får et aktivt og mest mulig selvstendig og uavhengig liv.
 
Forslaget går ut på at sosialtjenesteloven endres slik at alle som fyller de alminnelige vilkårene for å motta praktisk bistand og opplæring, og som har behov for omfattende tjenester, får en rett til å få hele eller deler av denne tjenesten organisert som BPA. Retten til å velge BPA skal ikke være begrenset til bestemte funksjonshemninger, alder eller diagnoser. Det foreslås også at en bruker som innvilges BPA, skal ha rett til å bestemme arbeidsgivermodell og hvem som skal være assistent.

Høringsdokumentene