Historisk arkiv

Overlevering av rapport om lokalsykehusenes akuttoppgaver i den samlede behandlingskjede

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Arbeidsgruppa som har utredet lokalsykehusenes akuttfunksjoner overleverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Arbeidsgruppa ble opprettet av Sylvia Brustad 27. oktober 2006, og har bestått av i alt 20 medlemmer med ulik bakgrunn. Den har vært ledet av administrerende direktør i Helse Sør, Bjørn Erikstein.

Arbeidsgruppa som har utredet lokalsykehusenes akuttfunksjoner overleverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.  Arbeidsgruppa ble opprettet av Sylvia Brustad 27. oktober 2006, og har bestått av i alt 20 medlemmer med ulik bakgrunn. Den har vært ledet av administrerende direktør i Helse Sør, Bjørn Erikstein.

-Jeg er glad for at en så stor og bredt sammensatt arbeidsgruppe står samlet bak hovedlinjene og forslagene i rapporten, og at det har vært gjennomført en bred og inkluderende prosess. Jeg mener arbeidsgruppas rapport er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet med uviklingen av lokalsykehusenes akuttfunksjoner, sier Brustad

Regjeringen har fremmet forslag om en tilleggsbevilgning på 50 millioner kroner til oppfølging av gruppens arbeid, inklusiv samhandling med de kommunale tjenestene. De regionale helseforetakene vil bli bedt om å komme med forslag om oppfølgingstiltak. Det vil i oppfølgingen også bli holdt kontakt med bruker- og ansatteorganisasjoner. Kunnskap og erfaring som her kan vinnes vil være en del av grunnlaget for videre utvikling av lokalsykehusene. Helse- og omsorgsdepartementet vil også gi de berørte partene anledning til spille inn supplerende merknader til arbeidsgruppens sluttrapport. I statsbudsjettet for 2008 vil det også bli gitt en samlet omtale av oppfølgingen av Nasjonal helseplan. Stortinget vil bli holdt orientert om dette arbeidet.

Om rapportens innhold:
Arbeidsgruppa mener det er en bred enighet om at lokalsykehusene er en viktig del av norsk helsetjeneste, at de representerer en trygghetsbase, og at de har som sine fortrinn nærhet, breddekompetanse og lokalkunnskap. Tjenestene ved lokalsykehusene må allikevel videreutvikles, noe også Soria Moria-erklæringen utrykker.


Arbeidsgruppa mener lokalsykehus skal levere tjenester av høy kvalitet. Det skal stilles de samme kvalitetskrav til små sykehus som til store sykehus.
Arbeidsgruppa mener det er behov for å samordne de ulike leddene i den akuttmedisinske behandlingskjeden sterkere enn i dag. Det viktigste for befolkningen og pasientene er det
samlede akuttmedisinske tilbudet, som er et resultat av ressursene i alle ledd i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Arbeidsgruppa mener derfor at det akuttmedisinske tilbudet ved lokalsykehuset må sees i sammenheng med, og tilpasses, lokale forhold.


Arbeidsgruppa legger til grunn en tilnærming med vekt på lokalt tilpassede behandlingskjeder på tvers av nivåer og sykehus, tidlig diagnostikk for raskt å lede pasienter inn i riktig behandlingskjede og forpliktende nettverk mellom aktører og nivåer. Arbeidsgruppa har likevel konkludert med at det er fornuftig å skissere faglige standarder for lokalsykehusenes akuttfunksjoner. Disse standardene må ikke oppfattes som absolutte. Arbeidsgruppa presiserer at de angitte faglige standardene ikke reduserer behovet for gode lokale utviklings- og omstillingsprosesser.


Arbeidsgruppas forslag til faglig standard er:
Lokalsykehus med akuttfunksjoner (akuttsykehus): Disse sykehusene skal beherske angitte kirurgiske prosedyrer og være organisert for å kunne ta i mot og håndtere alvorlig skadde pasienter. De skal kunne dokumentere tilstedeværelse av systemer og kompetanse.


Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner: Arbeidsgruppa foreslår at driftskonseptet med sykehus med hovedvekt på indremedisinske akuttfunksjoner, elektiv kirurgi og enklere kirurgisk beredskap kvalitetssikres og utredes nærmere. De prosjektene som igangsettes må følge arbeidsgruppas forslag til prosesskrav, både hva gjelder prosessenes organisering og innhold, og de må nøye evalueres langs en rekke dimensjoner, både hva gjelder pasienttransport, faglig kvalitet, brukertilfredshet, rekruttering og utdanning.


Arbeidsgruppa har utformet forslag til generelle prinsipper den mener bør legges til grunn for utforming av lokalsykehusenes akuttfunksjoner. Den mener herunder at:
• Lokalsykehus bør satse på godt diagnostisk utstyr og på tilstedeværelse hele døgnet av personale som kan betjene utstyret, samt på å sikre kvalifisert tolkning av prøveresultater. Det teleradiologiske tilbudet må videreutvikles.
• Det bør etableres felles akuttmottak der både legevakten, en skadestue, sykehusets akuttmottak og ambulansestasjonen er samlokalisert. Det må raskt iverksettes et arbeid for å utrede og avklare hva som vil være de faglig riktige ansvarsposisjonene i felles akuttmottak.


Arbeidsgruppa mener at ressursene i helsetjenesten, i større grad enn i dag, bør forskyves i retning av lokalsykehusene og primærhelsetjenesten. Over 90 % av befolkningens behov for helsetjenester ivaretas i primærhelsetjenesten, og 50-70 % av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelpinnleggelse, ferdigbehandles på lokalsykehus.


Arbeidsgruppa mener akuttfunksjoner ved DPS bør styrkes, og at det også er behov for å styrke akutte rustjenester på lokalsykehusnivå.
Arbeidsgruppa mener det er behov for å styrke den akuttmedisinske kompetanse i flere ledd i den akuttmedisinske behandlingskjeden. Den mener også det er behov for å styrke breddekompetansen, spesielt hos leger. Gruppa foreslår en rekke tiltak for at helsepersonellets kompetanse i større grad skal blir tilpasset lokalsykehusenes behov. 


Arbeidsgruppa anbefaler at det foretas en gjennomgang av finansieringsordningene med sikte på å understøtte bedre samhandling mellom tjenestenivåene og helhetlige, koordinerte behandlingskjeder.
Arbeidsgruppa har utformet prosessmessige prinsipper den mener må legges til grunn ved utforming av akuttmedisinske behandlingskjeder i lokale utviklings- og omstillingsprosesser.

Rapporten  finnes her i PDF-format