Historisk arkiv

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Et offentlig utvalg avgir sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet i dag. Utvalget foreslår endringer i systemet for fordeling av inntekter mellom de fire regionale helseforetak

Et offentlig utvalg avgir sin innstilling til Helse- og omsorgsdepartementet i dag. Utvalget foreslår endringer i systemet for fordeling av inntekter mellom de fire regionale helseforetak. Utvalgets forslag skal legge til rette for at de regionale helseforetakene er i stand til å tilby innbyggerne likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet vil sende forslaget på høring 11. januar.

- Dette er et viktig innspill til hvordan en skal fordele ressurser mellom de regionale helseforetakene. Jeg ønsker å invitere til et bredt samarbeid om hvordan midlene skal fordeles mellom de fire regionale helseforetakene. Jeg vil nå sende forslaget på tre måneders høring, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Fristen for høringen er 11. april 2008. Deretter skal regjeringen vurdere forslaget.

Magnussen- utvalget ble oppnevnt i statsråd i desember 2006, og har vært ledet av professor Jon Magnussen. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget er at de regionale helseforetak har blitt tilført nye store oppgaver siden forrige gjennomgang. Det ble også varslet i St.meld. nr. 5 (2003-2004) at vektleggingen mellom tidligere inntektsfordeling og kostnadsnøkler ville bli vurdert på nytt.

Utvalgets forslag er følgende:
Utvalgets forslag innebærer en omfordeling av 781 mill. kroner av en samlet bevilgning på om lag 83 mrd. kroner. Omfordelingen innebærer en reduksjon i bevilgningen på 781 mill kroner for Helse Sør-Øst RHF, en økning på 246 mill. kroner for Helse Vest RHF, en økning på 324 mill. kroner for Helse Midt-Norge RHF og en økning på 211 mill. kroner for Helse Nord RHF. Utvalget er samlet i alle sine forslag.

Utgangspunktet for inntektsfordelingen er regionale helseforetaks ”sørge for”-ansvar. Utvalgets forslag til inntektsfordeling skal sikre at de fire regionale helseforetakene er i stand til å tilby innbyggerne likeverdig tilgang til spesialisthelsetjenester. Dagens kostnadsnøkler, jf. NOU 2003:1, fanger opp forhold ved befolkningen som reelt påvirker behovet for spesialisthelsetjenester samt variasjoner i kostnader forbundet med å gi et likeverdig tjenestetilbud i hele landet. Utvalgets vurdering er at inntektsfordelingssystemet fortsatt skal ta hensyn til forskjeller i befolkningens behov for tjenester samt forskjeller i kostnadene ved å framskaffe disse tjenestene. Utvalgets forslag innebærer at det legges større vekt på helse- og sosiale kriterier i inntektsfordelingen enn hva tilfellet er i dagens system.

Den samlede økonomiske ramme for regionale helseforetak bestemmes ved de årlige vedtak av statsbudsjettet og har ikke vært tema i utvalgets arbeid. Utvalgets forslag innebærer derfor en omfordeling av inntekter fra Helse Sør-Øst til de tre andre regionale helseforetakene. Utvalget ser at dette vil gi betydelige omstillingsutfordringer for Helse Sør-Øst, og anbefaler overgangsordninger som gjør det mulig for Helse Sør-Øst å gjennomføre disse innenfor forsvarlige rammer.

Utvalget foreslår at det foretas en samlet vurdering av omfanget av medisinsk-faglig forskning og finansieringen av denne. Utvalget har i sine forslag ikke forholdt seg til størrelsen på bevilgning eller graden av kostnadsdekning i finansieringen av forskning og undervisning.

Utvalget foreslår at gjestepasientoppgjøret baseres på 100 pst. av ISF-satsene – i tillegg til et anslag på kapitalkostnader. Utvalget påpeker at dette stiller krav til forpliktende avtaler mellom de regionale helseforetakene om hvilket volum som skal dekkes. For pasienter som ikke omfattes av ISF-ordningen anbefales at man følger samme prinsipp som over, men at det her tas utgangspunkt i en avtalt pris per ”naturlig aktivitetsenhet”.

Pressekonferansen på web-TV

Link til utvalgsleders powerpoint-presentasjon
Link til NOU 2008:2 Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

Kontaktperson: Utvalgsleder, professor Jon Magnussen, NTNU, mobil 93 00 96 81.