Forsiden

Historisk arkiv

Nye styrer for de regionale helseforetakene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I foretaksmøter i slutten av januar 2008 utnevnes nye styrer for de regionale helseforetakene.

Styret er det regionale helseforetakets øverste ansvars- og myndighetsorgan, og har således i sitt hovedvirke ansvar for at helseforetakene yter gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn.

De sittende styrene ble, med unntak av styret for Helse Sør-Øst RHF, oppnevnt i foretaksmøter januar 2006, og har en normal valgperiode for to år. Det vil derfor i foretaksmøter i slutten av januar 2008 utnevnes nye styrer for de regionale helseforetakene.

Styrene i de regionale helseforetakene består av ordinære eieroppnevnte medlemmer og folkevalgte eieroppnevnte medlemmer, hvor de folkevalgte er utnevnt etter forslag fra fylkeskommunene og Sametinget. For representanter som er valgt etter forslag fra fylkeskommunene og Sametinget er det krav om at kandidatene i inneværende periode er valgt inn i kommunestyret, bystyre, fylkesting eller sametinget. I tillegg består styrene av ansatterepresentanter valgt av og blant de ansatte etter egen valgprosess. Som følge av innkomne forslag til styremedlemmer fra fylkeskommunene og Sametinget, og ut fra hensynet til å sikre både kontinuitet og fornyelse i styrene, er det gjort noen endringer i styresammensetningen.

I samsvar med foretaksmodellen representerer styremedlemmer i helseforetakene ikke politiske organisasjoner, geografiske områder eller andre interessegrupper. Tilsvarende vil gjøre seg gjeldende for eieroppnevnte styremedlemmer foreslått blant folkevalgte. Disse vil foruten sin individuelle kompetanse bringe med seg sin politiske erfaringsbakgrunn, men det følger av dette at den enkelte ikke vil kunne representere særinteresser i styresammenheng.

Ved utnevnelse av styremedlemmer har Helse- og omsorgsministeren særlig vektlagt følgende kriterier ved utnevnelse; 1) kompetanse (styreerfaring, ledererfaring, økonomikompetanse, medisinsk kompetanse, politisk erfaring mv) 2) geografisk representasjon 3) partipolitisk representasjon og 4) kjønnsmessig balanse.

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad opplyser at hun er svært tilfreds med sammensetningen av de nye styrene. Deres individuelle og samlede kompetanse skal bidra til at overordnede helsepolitiske målsetninger nås, og at spesialisthelsetjenesten i regionene utvikles i tråd med nasjonale og regionale føringer.

Nye styrer i regionale helseforetak – med partipolitisk tilhørlighet for de eieroppnevnte folkevalgte styremedlemmer:

Helse Sør-Øst RHF

Hanne Harlem (leder)
Harry Konterud (Nestleder)
Anne Carine Tanum
Finn Wisløf
Randi Talseth
Andreas Kjær (SP)
Kirsten Huser Leschbrandt (H)
Knut Even Lindsjørn (SV)
Dag Stenersen (FRP)
Anne Marie B Jøranli (Krf)
Berit Eivi Nilsen (AP)

Ansatterepresentanter
Kirsten Brubakk
Svein Øverland
Morten Falkenberg
Lizzie Irene Ruud Thorkildsen
Lars Kristian Eikvar

Helse Vest RHF

Oddvard Nilsen (leder)
Kari Oftedal Lima (nestleder)
Gunnar Berge
Ohene Aboagye
Nils P. Støyva (AP)
Gisle Handeland (AP)
Gerd Dvergsdal (SP)
Torhild Selsvold Nyborg (KrF)
Gro Skartveit (V)

Ansatterepresentanter
Aslaug Husa
Inger F. Hamborg
Helge Espelid

Helse Midt-Norge RHF

Kolbjørn Almlid (leder)
Tove Røsstad (nestleder)
Ellen Engdahl
Merete Storødegård
Jan Magne Dahle (SV)
Olav Georg Huseby (AP)
Oskar J. Grimstad (FrP)
Kirsti Leirtrø (AP)
Joar Olav Grøtting (H)

Ansatterepresentanter
Ellen Marie Wøhni
Ingegjerd S. Sandberg
Karl Wesenberg
Bjørg Henriksen

Helse Nord RHF

Bjørn Kaldhol (leder)
Wenche Pedersen (nestleder)
Trygve Myrvang
Inger Lise Strøm
Line Miriam Haugan (FrP)
Terje Olsen (H)
Kåre Simensen (AP)
Inge Myrvoll (SV)
Tone Finnesen (NSR)

Ansatterepresentanter
Kirsti Jacobsen
Kari B. Sandnes
Stig-Arild Stenersen