Historisk arkiv

Historisk arkiv

Bedre rettigheter for nye brukere og flere pasienter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

1.september blir pasientombudsordningen utvidet til å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester i tillegg til sykehustjenester. – Utvidelsen gjør det lettere for brukere og pårørende å fremme sine interesser overfor helsesektoren, uansett om det gjelder kommunale tjenester eller sykehus, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Ordningen med pasientombud har vært lovbestemt siden 1. januar 2001. Ombudene har gitt råd, veiledning og informasjon til pasienter og pårørende som har vært i kontakt med sykehusene. Det er 18 pasientombud i Norge. I fjor fikk ombudene totalt 10 978 henvendelser.

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og pasient- og brukerombud Elin Bakken møtte mandag bruker Astrid Olsen. Hun søkte om støtte til å pleie sin trafikkskadde samboer hjemme, men fikk avslag. Brukerombud Elin Bakken tok saken, oppdaget feil lovanvendelse, og fikk vedtaket omgjort. Tirsdag blir pasientombudsordningen utvidet til også å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester. Foto: Geir Otto Johansen

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen og pasient- og brukerombud Elin Bakken møtte mandag bruker Silje Moxness Olsen. Hun søkte om støtte til å pleie sin trafikkskadde samboer hjemme, men fikk avslag. Brukerombud Elin Bakken tok saken, oppdaget feil lovanvendelse, og fikk vedtaket omgjort. Tirsdag blir pasientombudsordningen utvidet til også å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester. Foto: Geir Otto Johansen

Utvidelsen av ordningen fra 1. september innebærer at pasient- og brukerombudet også skal motta henvendelser som gjelder fastleger, legevakt, fengselshelsetjeneste, fysioterapi, tjenester til rusavhengige og psykisk syke, hemmesykepleie og sykehjem. Ordningen omfatter også kommunale sosialtjenester som brukerstyrt personlig assistanse, praktisk bistand/hjemmehjelp, avlastning og støttekontakt. Unntak fra ordningen er økonomisk sosialhjelp og miljørettet helsevern.

– Pasient- og brukerombudet bidrar med pasienterfaring og innsikt i helsesektoren for å løse eventuelle problemer som pasienter, brukere og pårørende måtte ha. Vi har god erfaring fra de åtte årene ordningen har eksistert, og er nå glade for å kunne utvide tilbudet til flere grupper. Det er viktig at de som kommer i kontakt med helsesektoren, har en uavhengig instans som pasient- og brukerombudet, sier statsråd Hanssen.

Pasient- og brukerombudet har kontor i landets fylker og gir råd, veiledning og informasjon om rettigheter til pasienter, brukere og pårørende. Ombudet hjelper til med å finne rett instans for å oppklare eller klage på vedtak eller behandling. Den enkelte står fritt til å følge rådene man får av ombudet.

Pasient- og brukerombudet mottar henvendelser per telefon, e-post og brev. Ombudet arbeider på pasientenes vegne, og kan sende saker til tjenestestedet for tilbakemelding, eller videre til et formelt klageorgan.