Historisk arkiv

Lanserer strategi mot radon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram en nasjonal strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge. – Nest etter aktiv røyking er radon den viktigste årsaken til utvikling av lungekreft, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet.

Nasjonal strategi for radon.

Last ned strategi for å redusere radoneksponering i Norge.

Målet med den nasjonale strategien er at radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler skal ligge under gitte grenseverdier, samtidig som radoneksponeringen i Norge reduseres så mye som praktisk mulig.

Strategien skal gjennomføres i femårsperioden 2009-2014.

Kan løses

– Det er beregnet at radon i Norge er medvirkende årsak til cirka 300 lungekreftdødsfall i året. Sammen med Sverige og Finland, er Norge blant de landene i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen.

Hun understreker at geologiske forhold og det kjølige norske klimaet gjør at Norge er spesielt utsatt.

– Men radonproblemet kan løses på en kostnadseffektiv måte, mener Pedersen.

Radon forekommer i alle slags bygninger og lokaler, og en effektiv forebygging mot radonrisiko innebærer derfor at radon reduseres på flere fronter og av ulike aktører.

Klare målsetninger

Strategien er et redskap for styring og koordinering av det radonforebyggende arbeidet i flere sektorer. Det er fastsatt et todelt mål:

  • For det første er det et mål at alle bygninger skal komme under gitte grenseverdier for radon.
  • For det andre er det et mål å senke radonkonsentrasjonene så mye som praktisk mulig, altså også under grenseverdien, der nivåene med enkle grep kan bli langt lavere. Begrunnelsen for dette er at all reduksjon av radoneksponering gir helsegevinst, også på nivåer under grenseverdiene.

Den nasjonale strategien inneholder også punkter om arbeid med radon i arealplanleggingen, ved oppføring av nye bygninger og i eksisterende boliger. Videre ser en på blant annet barnehager og skoler og arbeidslokaler, samt lokalsamfunn med særlig alvorlige radonproblemer.

Det tas sikte på at Statens strålevern skal opprette en koordineringsgruppe som skal følge opp strategien. Gruppen vil ha deltakere fra sektorer med virkemidler på radonområdet, og vil gjennom strategiperioden kunne løfte frem og foreslå radonforebyggende tiltak.

Strategien baserer seg på en rapport fra en arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet, med deltakere fra Miljøverndepartementet, Arbeidstilsynet, Statens bygningstekniske etat, Husbanken, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Helsedirektoratet og Oslo kommune. Statens strålevern fungerte som sekretariat i arbeidsgruppen. Arbeidsgruppens rapport vil danne grunnlag for oppfølging av den nasjonale strategien.